Salg - fysisk medium

Salg og vedlikehold - digitalt medium

Leieinntekt - lisenser

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Generelt

I følge NRS (V) pkt. 7.3 Royalty og lisensinntekter skal royalty og lisensinntekter som betales for bruk av et foretaks eiendeler, for eksempel varemerker, patenter og datasystemer inntektsføres i samsvar med avtalens reelle innhold. I praksis vil ofte inntekten anses å være opptjent på lineær basis over avtalens løpetid, for eksempel når en lisenstaker har rett til å benytte en viss teknologi i en spesifisert tidsperiode.

Les mer i NRS (V) pkt. 7.3 om skillet mellom et rent salg der inntekten opptjenes på salgstidspunktet, og en avtale som gir bruksrett der vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten og opptjenes i takt med bruken eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til den rettighet som overdras og inntektsføres på det tidspunkt retten til bruk er etabler.

I enkelte tilfeller er krav på lisensinntekt eller royalty avhengig av hvorvidt en hendelse inntreffer i fremtiden. I slike tilfeller vil inntekt vanligvis ikke være opptjent før hendelsen har inntruffet.

Merverdiavgift

Leieinntekter i forbindelse med lisenser som gir bruksrett til programvare eller datasystemer er avgiftspliktige etter mval. § 3-1.

Dersom opplæring er inkludert i levering og bruk av programvare, vil denne kunne faktureres sammen med lisensinntektene og være en avgiftspliktig tjeneste. Opplæringen vil dermed ikke omfattes av avgiftsunntaket for undervisning, jf. mval. § 3-11. Se tema Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet for avgiftspliktig opplæring som selges som en del av en vare eller tjeneste.

Lisensinntektene med tilhørende opplæringstimer kan forskuddsfaktureres inntil et år iht. bff. § 5-2-6, se temaet om forskuddsfakturering ved salg av varer og tjenester.

Stikkord: programvarer, software, dataprogram, leasing, omsetning