Salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av strøm, elektrisitet og brensel er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-1.

I følge mval. § 4-2 skal alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen mellom abonnenten og leverandøren tas med i beregningsgrunnlaget for mva. Dvs. at omkostninger i forbindelse med strømleveranse som f.eks. oppkobling og frakobling, også er avgiftspliktig og føres på samme konto som kraften.

Nettleie

Nettleie som betales for å få fraktet strøm gjennom strømnettet anses som varetransport og skal faktureres med merverdiavgift.

Gjelder nettleien transport av strøm gjennom strømnettet ut til plattform på kontinentalsokkelen anses dette som varetransport ut av mva-området, se definisjonen av vare i mval. § 1-3 (1) b, og slik nettleie er omfattet av avgiftsfritaket i mval. § 6-28 (1).

Bokføring

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon.

Den leverandøren som ikke selv har utstedt salgsdokumentet, kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i kundespesifikasjonen.

Se bokføringsforskriftenbff. § 8-15-1 og 8-15-2.
Se også temaet om formalkrav for salgsdokumentet.

Stikkord: avkjøling, bjørkeved, elektrisitet, elektrisk kraft, fjernvarme, fyringsolje, gass, koks, kulde, kull, parafin, strøm, ved, vedkubber, strøm, fyring, varme, elektrisitet, kommandittselskap, fyringsutgifter, omsetning

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Salg av elsertifikater

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg