Salg

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Salg av elsertifikater

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Generelt

1. januar 2012 ble elsertifikater innført i Norge.

Elsertifikater utstedes av staten til kraftprodusentene på grunnlag av den mengde fornybar energi de produserer. Disse elsertifikatene kan selges og bidrar til økte inntekter for produsentene. Inntektene vil virke som et insentiv til å produsere mer fornybar energi. Strømleverandørene som kjøper en fastsatt elsertifikatandel, selger disse videre til forbrukerne slik at sluttbrukerne er med på å finansiere den økte produksjonen av fornybar energi. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for elsertifikatsystemet.

Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, havenergi, geotermisk energi og bioenergi.

Følgende er elsertifikatpliktige:

  1. enhver som leverer elektrisk energi til sluttbruker,
  2. enhver som forbruker elektrisk energi som er egenprodusert, og
  3. enhver som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller gjennom bilateral avtale.

I tilfeller hvor kjøperen er elsertifikatpliktig etter bokstav c, er ikke selgeren elsertifikatpliktig.

Strømleverandørens håndteringskostnader vil komme i tillegg til elsertifikatkostnaden. Kostnader som følger av elsertifikatplikten skal inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter.

I følge § 22 i Elsertifikatloven skal elsertifikatpliktige gi sluttbrukere spesifisert informasjon om kostnadene som følger av elsertifikatplikten. De må også gi generell informasjon om elsertifikatplikten, herunder om elsertifikatkvoten for det enkelte år.

Unntak

Hovedregelen er at elsertifikatplikten omfatter strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for.

I forskrift om særavgifter § 3-12-14 heter det:

«Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) er fritatt for avgift.»

Dette betyr at forbruk i de nevnte områdene over ikke omfattes av elsertifikatplikten.

Merverdiavgift

Omsetning av elsertifikater er avgiftspliktig, se mval. § 3-1. Avgiftsplikten gjelder også for alle kostnader som følger av elsertifikatplikten.

Unntak

Omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland, er fritatt for merverdiavgift, se mval. § 6-6 (1).

Stikkord: elavgift, grønne sertifikater, omsetning elsertifikat, salg, omsetning, varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, strøm

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg