Salg

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Det er avgiftsfritak for salg av elektrisk kraft og energi dersom den er levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland, se mval. § 6-6 (1). For tilfeller der denne type kraft brukes både i husholdningen og i avgiftspliktig virksomhet er omsetningen fritatt også for den delen av kraften som tilfaller næringsdelen. Forutsetningen er at leveringen skjer etter samme tariff og på samme måler, se mval. § 6-6 (2).

Husholdningsbruk er definert som bruk for :

  • eneboliger, leiligheter, hybler, herunder hybler uten egen strømmåler som leies ut av studentsamskipnadene, og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.,
  • aldershjem, barneverninstitusjoner, sentre for familie og barn og daginstitusjoner for barn, men ikke sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie,
  • fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv. som nevnt i de to foregående punktene.

Se fmva. § 6-6-1.

Alternative energikilder er bl.a. bioenergi, solenergi, grunnvarme og spillvarme fra avfallsforbrenning. Fossile energikilder anses ikke som alternative energikilder. Dog anses all levering av energi fra fjernvarmeanlegg som alternative energikilder, se fmva. § 6-6-2.

I følge mval. § 4-2 skal alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen mellom abonnenten og leverandøren tas med i beregningsgrunnlaget for mva. Dvs. at omkostninger i forbindelse med strømleveranse også er avgiftsfrie og føres på samme konto som kraften.

Bokføring

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon.

Den leverandøren som ikke selv har utstedt salgsdokumentet, kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i kundespesifikasjonen.

Se bokføringsforskriftenbff. § 8-15-1 og 8-15-2.
Se også temaet om formalkrav for salgsdokumentet.

Stikkord: alternative energikilder, bølgekraft, elektrisitet, elektrisk kraft, finnmark, nordland, strøm, troms, vannkraft, vindkraft, strøm, fyring, varme, elektrisitet, fyringsutgifter, omsetning

Salg av elsertifikater

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg