Salg av tilknyttede varer og tjenester

Salg av tanntekniske produkter

Salg av ambulansetjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Ambulansetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (6) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Unntaket omfatter følgende tjenester:

  • transport ved sykdom til/fra sykehus
  • transport ved skade til/fra sykehus
  • transport ved uførhet til/fra sykehus
  • utrykninger med lege hvor det forutsettes at det blir nødvendig å ta med pasientene til sykehus eller lignende
  • ferge med innredet sykestue

i særskilt innrettet bil, båt eller luftfartøy og formidling av slik transport.

Unntak

Grensen mellom unntatt ambulansetjeneste og avgiftspliktig persontransport er behandlet av Skattedirektoratet i brev av 7. desember 2005. For å falle inn under mva-unntaket må det dreie seg om syketransport og omfatter ikke:

  • skyss av lege
  • skyss av annet helsepersonell
  • frakt av personer i taxi til/fra sykehus

i forbindelse med pasientbesøk eller legevaktordning, selv når transportmidlet er særskilt innrettet for ambulansetjenester.

Stikkord: ambulanse, transportutgifter, utrykning, idrett, omsetning, nye