Servering (ikke i næring)

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

I utgangspunktet er all servering mot vederlag merverdiavgiftspliktig, jf. mval. § 3-1, men i noen tilfeller vil servering allikevel ikke være avgiftspliktig. Det er nemlig krav om at omsetningen må skje i næring for at virksomheten skal være avgiftspliktig. Bedriftskantiner som ikke drives i næring skal derfor ikke beregne utgående merverdiavgift av serveringen og får heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift på anskeffelser til bruk i kantinedriften.

Avgjørelsen av om en bedriftskantine driver avgiftspliktig næringsvirksomhet beror blant annet på en konkret vurdering av om virksomheten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd over en viss tidsperiode, se MVA-håndboken.

Avgiftsmyndighetene legger til grunn at en kantine driver i næring når vederlaget fra serveringstjenestene minst dekker de direkte kostnadene til kantinedriften (innkjøp av mat mv.) og de indirekte kostnadene i form av lønn til de ansatte, renhold, leie av lokaler og inventar, osv.

Se FIN 290601.

Unntak for offentlige kantiner

Legg merke til at offentlige kantiner skal beregne avgift når de har omsetning av serveringstjenester og næringsmidler som overstiger kr 50 000 i en periode på 12 måneder, uten at det stilles krav om at driften skjer i næring, se MVA-håndboken siste avsnitt.

Unntatt omsetning

Følgende offentlige kantiner er unntatt fra merverdiavgift ved omsetning av serveringstjenester:

  • Elev- og studentkantiner er unntatt, se mval. § 3-5 (4)
  • Fengselsvesenets eget salg av kantinevarer til innsatte (F 11. mars 1970)

Les mer i MVA-håndboken om Servering fra elev- og studentkantiner.

Bokføring

Serveringstjenester fra offentlige kantiner som omsetter avgiftspliktige serveringstjenester bokføres til kredit på konto 3020 med mva-kode 3, mens serveringstjenester som er unntatt fra merverdiavgift kan bokføres til kredit på konto 3220 med mva-kode 6.

Stikkord: bedriftskantiner, elev- og studentkantiner, elevkantine, kantinedrift, kantinesalg, studentkantine, foretak, omsetning, bevertning

Servering (i næring)

Kioskvarer middels sats

Take-away