Mat- og drikkevarer som del av serveringstjenesten

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift med høy sats på næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste, se mval. § 5-2. Med serveringstjeneste menes her servering av mat- eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, jf. fmva. § 5-2-5 (1). Næringsmidler er definert som enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, jf. mval. § 5-2 annet ledd.

Levering av ferdigmat (catering) anses som serveringstjeneste når det leveres sammen med tjenester som serveringspersonale, dekking og rydding av servise mv..

Det skal beregnes høy sats som servering når mat og drikke fortæres i lokaler som ligger i tilknytning til serveringsstedet på skip og arbeidsplasser, i hotell, teater, kino ol., se fmva. § 5-2-5 (2).

Se mer om salg av næringsmidler som del av en serveringstjeneste i MVA-håndboken.

Servering med høy sats gjelder for:

 • Servering i restaurant (også på hotell), pub/bar, kafe
 • Utleie av selskapslokaler med servering
 • Tilstøtende lokaler
 • Servering av mat- og drikkevarer i persontransportvirksomhet (innenriks)

Unntak

Omsetning av tradisjonelle kioskvarer som fortæres på stedet skal ikke anses som omsetning av serveringstjenester, se fmva. § 5-2-5 (3), og det skal beregnes middels sats på slik omsetning. Se temaet om salg av kioskvarer fra serveringssted.

Se eget tema om salg av alkohol og tobakk.

Bokføring

I følge bokføringsforskriften § 8-5-2 skal bokføringen innrettes på en slik måte at innkjøpte varer for videresalg kan spesifiseres på varegruppene:

 • mat,
 • øl,
 • vin,
 • brennevin,
 • rusbrus/cider,
 • mineralvann,
 • annen drikke,
 • tobakk og
 • andre varer

Dette gjøres som oftest ved å opprette egne konti for de ulike varegruppene.

Stikkord: catering, ferger, gatekjøkken, kafe, kafeteria, kuvert, kuvertpris, matservering, skip, cateringvirksomhet, ferje, cafe, bevertning, brus, omsetning

Take-away

Kioskvarer

Avgiftsfri utførsel