Avgiftsfritt salg av bøker

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Generelt om fritaket

Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under tilsvarende for elektroniske bøker som for bøker. Salg av elektroniske bøker er avgiftspliktig med høy sats før 1. juli 2019.

Det skal ikke betales merverdiavgift når bøker selges i siste omsetningsledd. Tilsvarende gjelder for lydbøker som er parallellutgaver av bøker og strømming/nedlasting av slike lydbøker. Se mval. § 6-4 (1). Lydbøker som går inn under fritaket må opprinnelig være utgitt som trykt bok. CD-ROM eller digitalt nedlastbare publikasjoner for øvrig, er ikke omfattet av fritaket. Utleie av bøker er likestilt med salg.

Begrunnelsen for fritaket er det samme som for aviser og tidsskrifter, nemlig at det er uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord.

Det har ingen betydning om bøkene er nye eller brukte, eller om de selges av en bokhandler eller på auksjon.

"Siste omsetningsledd"

Det er kun bøker som selges i siste omsetningsledd som omfattes av fritaket.

Avgiftsfritaket omfatter også bøker som selges til en ikke registreringspliktig forhandler, da dette anses som siste omsetningsledd. Dette gjelder også i de tilfeller der den ikke registrerte forhandleren videreselger bøkene til forbruker. Skattedirektoratet har uttalt at når en importør som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret innfører bøker, skal dette anses som omsetning i siste ledd, og det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel.

Definisjon av bok

Bøker er definert som publikasjoner som ikke er aviser eller tidsskrift, se fmva. § 6-4-1.

Publikasjonen skal bare vurderes etter bestemmelsene for tidsskrift dersom den oppfyller alle kravene til tidsskrift i fmva. § 6-3-1. Se temaet Definisjon av tidsskrift.

Avgrensninger mot annet salg

Eksempler på trykksaker som ikke er blitt ansett som bøker:

 • kassetter med kort
 • kopier av offentlige rapporter
 • barnepublikasjoner med kulisser og dukker
 • publikasjoner utgitt i form av CD-ROM
 • katalogkort
 • tidsskriftanalytter

Les mer om dette i MVA-håndboken.

Definisjon av elektroniske bøker

Elektroniske bøker er elektroniske publikasjoner som i hovedsak består av tekst og stillbilder, og som ikke er elektroniske nyhetstjenester eller elektroniske tidsskrifter.

Fritaket for elektroniske bøker som trådte i kraft 1. juli 2019 omfatter ikke publikasjoner som ikke er bøker, se fmva. § 6-4-2.

Publikasjoner som ikke er bøker

Følgende publikasjoner er ikke bøker:

 1. trykksaker for utfylling, innsetting, klebing, hefting, ut- eller avriving
 2. småtrykk som rundskriv, sirkulærer, brosjyrer, prospekter, foldere o.l.
 3. reglementer, instrukser, vedtekter, forskrifter, lover, traktater, avtaler, stortingsdokumenter, kunngjøringer fra offentlige institusjoner
 4. trykte referater av forhandlinger
 5. trykk av dommer, skjønn, registre, matrikler o.l.
 6. skole- og studieplaner, forelesnings- og kurskataloger
 7. organisasjons- og reguleringsplaner o.l.
 8. almanakker, årskalendere og andre publikasjoner med kalendarium
 9. programmer for utstillinger, samlinger, forestillinger, stevner og andre arrangementer
 10. fortegnelser eller tabeller over tallforhold for utregning av beløp eller andre tallmessig uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
 11. noteblad, -hefter og -bøker, sangbøker anses likevel som bøker selv om de inneholder noter
 12. trafikkruter
 13. løse omslag og permer dersom omslaget eller permen ikke skal omslutte en bok eller bestemt publikasjon som er fritatt for merverdiavgift
 14. samlinger av bildetrykk o.l. dersom sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner e.l.
 15. fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre
 16. lotterifortegnelser
 17. adresse- og firmafortegnelser
 18. fortegnelser over gater og tjenestesteder
 19. fortegnelser over abonnenter
 20. fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
 21. andre kart enn atlas, med atlas menes heftede eller innbundne kartverk som omfatter minst ett land
 22. reklametrykksaker, herunder trykt skrift som deles ut gratis og tiltrekker oppmerksomheten mot flere bedrifters, en bransjes eller en nærings varer eller tjenester
 23. andre trykte publikasjoner som i henhold til særskilt trykningsoppdrag leveres til internt bruk for en bedrift.

Se fmva. § 6-4-2.

Unntakene er omtalt i MVA-håndboken.

Felles vareenhet

Publikasjoner som selges sammen med en vare av annet slag og som inngår som en del av en felles vareenhet er ikke omfattet av avgiftsfritaket og det må derfor beregnes merverdiavgift ved salget, se mval. § 6-4 (2).

Les hva MVA-håndboken sier om dette i MVA-håndboken.

Levering fra trykkeri

Det er avgiftsfritak for trykking av bøker/fotokopiering dersom:

 • oppdragsgiveren skal dele ut hele opplaget gratis eller
 • oppdragsgiverens videresalg er av så lite omfang at oppdragsgiveren ikke blir registreringspliktig etter mval. § 2-1 første ledd.

Fritaket gjelder tilsvarende for framstilling av parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker. Se mval. § 6-4 (3).

Det er kun trykkeritjenester i snever forstand som er omfattet av fritaket, slik at grafisk design, honorarer til tekstforfattere, billedredaktør og korrekturlesere ikke vil falle inn under fritaket.

Se mer om dette i MVA-håndboken.

Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Fom. 1. juli 2019 gjelder reglene under tilsvarende for elektroniske bøker som for bøker.

Siden salg av bøker er avgiftsfritt salg som er omfattet av loven, skal utgivere av bøker registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret etter reglene i mval. § 2-1. Utgivere har da fradrag for inngående merverdiavgift. Se MVA-håndboken.

Bokføring

Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som selger avgiftsfritatte bøker i siste omsetningsledd, skal bokføre kjøp og salg av slike bøker på egne konti eller ved bruk av egne koder. Dersom kjøp og salg bokføres på egne konti, kan f.eks. opprette en konto 4301 Innkjøp av bøker for videresalg, høy avgiftssats og 3101 Salgsinntekter bøker, avgiftsfri.

Fritatte bøker skal føres opp på egne varetellingslister ved vareopptellingen.

Selges avgiftsfrie bøker til videreforhandlere skal bokføringen innrettes slik at dette salget kan spesifiseres på egen særskilt oppgave for den enkelte kunde.

Se fmva. § 6-4-3, jf. § 6-3-9.

Oppbevaring og oppbevaringstid

Dokumentasjonen skal oppbevares sammen med salgsdokument eller på annen lett kontrollerbar måte, og anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger som skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se fmva. § 6-35-1, jf. bfl. § 13 første ledd nr. 3, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Stikkord: omsetning, leasing, salg