Salg av inventar

Salg av brukt inventar

Utleie av inventar

"Restkrav" ved opphør av leasingavtale

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

For utleie/leasing av inventar der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, UTV 2013/142, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet".

Skattedirektoratet uttalte følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

”Hvor avtalen avbrytes, typisk pga. mislighold, vil et slikt oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Avgiftsmyndighetene har opprinnelig forutsatt at dette beløpet er avgiftspliktig. Imidlertid fant man for en tid tilbake å samtykke i at utleasere unnlot å beregne merverdiavgift av beløpet. "

Spørsmålet om hvordan man skal avgiftshåndtere "restkravet" har kommet opp i forbindelse med at dette fritaket var blant de fritak som falt bort ved revisjonen av merverdiavgiftsloven i 2009.

I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på ”restkrav” som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

Bokføring

Siden "restkravet" blir sett på som en kompensasjon av tapt inntekt og ikke vederlag for levering av en tjeneste, vil kravet ikke være en omsetning. "Restkravet" kan derfor bokføres på konto 3900 Andre driftsrelaterte inntekter. Denne inntekten skal ikke med på mva-meldingen.

Stikkord: oppløsning, leie, omsetning, leasing, innventar