Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Inntekter som ikke er en del av virksomhetens hovedvirksomhet og som ikke naturlig faller inn under de andre klasse 3xxx kontoene, skal presenteres på egen linje under salgsinntekter.

Dette kan for eksempel være gevinst ved salg av anleggsmiddel og utleie av anleggsmidler når dette ikke er del av den primære virksomheten.

Stikkord: omsetning

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger