Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Se nærmere i NRS (V) Regnskapsføring av inntekt punkt 4.

Stikkord: omsetning

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger