Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

I en situasjon hvor et foretak formidler andres varer og tjenester vil det normalt bare ha opptjent sin egen provisjon siden det ikke har hatt risiko knyttet til det å eie varen som selges. Det er riktignok knyttet kredittrisiko til fordringen, dvs om fordringen kan innkreves, men denne risikoen er ikke alene tilstrekkelig til å begrunne bruttoføring hos et mellomledd mellom leverandør og sluttbruker.

Et forhold som kan indikere at selger opptrer som agent er at inntekten er forhåndsdefinert, enten som et fast beløp per salg eller som en fast prosentandel av fakturert beløp.

Det følger av NRS (V) Regnskapsføring av inntekt punkt 2.3 at ved vurderingen av om inntekt skal bruttoføres (prinsipal) eller nettoføres (agent) må det i hvert enkelt tilfelle gjøres en samlet vurdering av fakta og omstendigheter. Forhold som alene eller samlet kan indikere at selger skal anses som prinsipal og dermed bruttoføre er om:

  • selger er eller fremstår som hovedansvarlig overfor kunder når det gjelder leveranse av vare eller tjeneste
  • selger har varelagerrisiko
  • selger i stor grad kan bestemme pris (herunder tilleggsytelser) og
  • selger har kredittrisikoen
Stikkord: omsetning

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger