Inntektsføring og måling

Salgsinntekten skal omfatte verdien av varer og tjenester som er solgt i perioden innenfor rammen av selskapets ordinære virksomhet, etter fradrag for rabatter ved salg, merverdiavgift og andre skatter og avgifter direkte knyttet til salget (som for eksempel sukkeravgift, drivstoffavgift, engangsavgift på bil, alkoholavgift o.l). Beløp som er krevet inn på vegne av en tredjepart, for eksempel mva og skatter, representerer ingen økonomisk fordel for foretaket og anses derfor ikke som salgsinntekt.

I regnskapsloven er det ingen spesielle bestemmelser om salgsinntekter, men opptjeningsprinsippet og transkasjonsprinsippet er særlig aktuelle. NRS (V) Regnskapsføring av inntekt gir også veiledning, derunder punkt 2 om opptjening og punkt 3 om måling.

Rskl § 4-1 nr 2 sier at inntekt skal resultatføres når den er opptjent, dvs opptjeningsprinsippet. Opptjening vil normalt være knyttet til en salgstransaksjon, det vil i praksis si når en vare er levert eller en tjeneste er ytet (transaksjonstidspunktet). For at en transaksjon skal foreligge, og inntekt resultatføres, er det sentrale vurderingselementet hvorvidt risiko og kontroll med varene er overført.

Ved salg av tjenester vil opptjeningstidspunktet være det tidspunkt da krav på vederlag oppstår, jf NRS (V) Regnskapsføring av inntekt punkt 2. Dette innebærer at inntekten opptjenes i takt med at tjenesten eller arbeidet utføres, for eksempel time for time, dersom ikke annet er avtalt.

For mer informasjon om tidspunkt for inntektsføring og måling av inntekt, derunder uopptjent inntekt og fremskutt inntekt, vises det til drøftelsene rundt opptjeningsprinisppet og transaksjonsprinsippet, samt NRS 8.7.1.

Små foretak

Små foretak sine regler for inntektsføring reguleres i NRS 8.7.1.

Det grunnleggende prinsipp for regnskapsføring av inntekt er at inntekten skal resultatføres når den er opptjent - opptjeningsprinsippet, jf. regnskapsloven § 4-1 første ledd nr 2..

I tillegg til enkelte unntak fra opptjeningsprinsippet som følger direkte av regnskapsloven, kan små foretak gjøre unntak fra hovedregelen når NRS 8 åpner for det, jf rskl § 4-1 annet ledd og NRS 8.2.1.5:

  • Kan inntektsføre separable service-/garantiytelser på transaksjonstidspunktet for hovedleveransen, men det må da samtidig gjøres en avsetning for fremtidige utgifter til service-/garantiarbeidet ifølge NRS 8.7.1.2. Dette er nærmere omtalt i NRS 8.6.2.1.7.5.
  • Kan inntektsføre langsiktige tilvirkningskontrakter når kontrakten er fullført ifølge rskl § 5-12, fullført kontrakt metode.
Stikkord: omsetning

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger