Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger

Reguleres blant annet i rskl § 7-8. Se også «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, omsetning