Inntektsføring og måling

Presentasjon

Det antas at alle inntekter som kommer fra foretakets definerte hovedaktiviteter skal spesifiseres som driftsinntekter. Dersom foretakets hovedaktivitet for eksempel er utleievirksomhet, spesifiseres inntekten som leieinntekt og ikke som «annen driftsinntekt».

Investeringsselskap

Hva er investeringsselskap

Investeringsselskap er selskaper hvis formål kun er å kjøpe andeler i andre selskaper, og eventuelt utvikle dem, for å realisere gevinster ved salg. Det kan være uklart hva som omfattes av betegnelsen "investeringsselskap", og det er ikke gitt noen definisjon i NRS 17. I IFRS 10.27 er et investeringsselskap definert som et foretak som:

  • mottar midler fra en eller flere investorer for å yte investoren(e) investeringsforvaltningstjenester,
  • forplikter seg overfor sin(e) investor(er) til at foretakets virksomhetsformål er å investere midler utelukkende med sikte på verdistigning og/eller kapitalinntekt, og
  • måler og evaluerer avkastningen av praktisk talt alle sine investeringer til virkelig verdi.

Det hevdes at etter regnskapslovens regler kan flere foretak regnes som investeringsforetak enn etter IFRS, og at normalt er investeringsselskap identiske med Privat-equity fond

Presentasjon av inntektene i et investeringsselskap

I de tilfeller der et foretaks hovedaktivitet er kjøp og salg av verdipapirer kan det argumenteres for at avkastning på finansplasseringer bør klassifiseres som salgsinntekt, og ikke som finansinntekt, selv om dette er knyttet til finansielle eiendeler.

Selv om oppstillingsplanen har listet opp ulike finansposter etter driftsresultatet, må avkastningen på det som ligger innenfor primærformålet med foretakets virksomhet inngå i driftsresultatet og ikke spesifiseres etter driftsresultatet.

Se mer om regnskapsføringen for investeringsselskap.

Stikkord: omsetning

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger