Kjøp av salgsmateriell

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7300 Salgskostnad
Debet

Satser

Aktivering

Generelt

Salgsmateriell kan f.eks. være inventar som montere, stativer, messestands og kjøleskap (til drikke). Likeledes kan det være brosjyrer o.l. som brukes i salgsøyemed. I sistnevnte forbindelse må du vurdere grensen mot reklameartikler, se temaet Kjøp av reklame og markedsføring.

Bokføring

Kjøp av salgsmateriell regnskapsføres etter de vanlige regler for aktivering og utgiftsføring; se nærmere om dette i temaet «Aktivering eller kostnadsføring?» og «Avskrivningsperiode og -metode». Utgifter til salgsmateriell som skal brukes i forbindelse med salg av produkter ute hos forhandler, og som skal eies av forhandleren, anses som en driftskostnad. Dersom materiellet eies av bedriften og kun er på utlån hos forhandler, vil materiellet måtte vurderes som et driftsmiddel og du må vurdere om utgiften skal aktiveres eller utgiftsføres. Eksempel på slikt salgsmateriell kan være montere eller stativer som brukes til utstilling av smykker, briller og klokker.

Hvis utgiften skal kostnadsføres, brukes konto 7300 Salgskostnad.

Skal utgiften aktiveres, vil konto 1250 Inventar og konto 1260 eller konto 1265 kunne benyttes, men også andre kontoer kan være aktuelle.

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av salgsmateriell til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, jf mval § 8-1.

Skatt

Sktl. § 6-1 gir rett til fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Se mer om fradrag for kostnader i Skatte-ABC.

Den skattemessige tidfestingen av fradraget, det vil si i hvilket inntektsår kostnaden kommer til fradrag skattemessig, vil imidlertid variere avhengig av hva kostnaden er knyttet til. Spørsmålet om det er adgang til direkte fradragsføring eller om kostnaden må aktiveres og avskrives på saldo, er et spørsmål om tidfesting av fradraget.

Hovedregelen er at en kostnad kan fradras i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden, altså direkte fradragsføring, jf sktl. § 14-2 annet ledd. Ubetinget forpliktelse vil typisk foreligge når skattyteren har mottatt innkjøpt salgsmateriell.

Et viktig unntak fra hovedregelen er at dersom kostnaden knytter seg til et varig og betydelig driftsmiddel, må kostnaden aktiveres og avskrives på saldo, jf sktl. § 14-40, første ledd. Driftsmiddel med kortere brukstid enn tre år eller lavere kostpris enn 15.000 kroner ekskl. mva, følger hovedregelen og kan fradragsføres i anskaffelsesåret.

Ved betydelighetsvurderingen må du avgjøre om det innkjøpte anses som ett eller flere driftsmidler, se Skatte-ABC.

Dersom det innkjøpte er å anse som et varig og betydelig driftsmiddel må du finne ut hvilken saldo driftsmiddelet skal avskrives på, se sktl. § 14-41 første ledd.

I noen tilfeller er det ikke meningen at skattyter/selskapet skal beholde eiendomsretten til en eiendel som kjøpes inn. Et eksempel kan være en importør av smykker som kjøper inn montere eller skap som han gir videre til sine forhandlere mot at forhandlerne forplikter seg til å stille ut smykkene i disse monterne i sine butikker. Selv om slike montere skulle kunne anses som varige og betydelige ut fra brukstid og pris, vil utgiftene knyttet til innkjøpet anses som en salgskostnad fremfor et driftsmiddel ettersom monterne ikke er skattyters/selskapets eiendel.

Stikkord: erverv, omsetning