Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Sone11a2344a5
Ordinære næringer14,1 %10,6 %*/(14,1 %)10,6 %6,4 %5,1 %7,9 %0 %
Landbruk og fiske14,1 %10,6 %10,6 %6,4 %5,1 %5,1 %0 %

Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over kr 850 000 fom. 01.01.2024

Den ekstra arbeidsgiveravgiften fra 2023 videreføres i 2024, men med hevet innslagspunkt fra kr 750 000 til kr 850 000, jf. Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2024 § 3 (5) .

Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over kr 750 000 fom. 01.01.2023

Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn kr 750 000, skal det i tillegg til satsene over regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 % av det overskytende, jf. Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3 (5). Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 med forskrifter. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon, jf. Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift § 2.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Etter EUs retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke gis differensiert arbeidsgiveravgift for aktiviteter i en del sektorer. Dette gjelder deler av stålsektoren, syntetfibersektoren, lufthavner og finansierings- og forsikringsvirksomhet, se Vedtak om avgifter til folketrygden § 4 for det aktuelle året. For disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone 1a.

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 prosent. I 2015-2023 er fribeløpet kr 500 000 per foretak, for 2024 er firbeløpet økt til kr 850 000. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet kr 250 000 (2015-2023).

Se skatteetatens sider for soneinndeling.

Stikkord: aga, aga sats, aga satser, agasats, arb.avg, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift soner, arbeidsgiveravgiftsregler, avgiftssone, avgiftssoner, bunnfradrag arbeidsgiveravgift, korona, koronavirus, satser arbeidsgiveravgift, soner arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift, prosent, aga, frå, coron, covid 19

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsfrister skatt og avgift

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrebetaling SFO

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommunal deflator

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - i egen brakke / campingvogn

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Kost og losji - sats for kostbesparelse

Kost på besøksreise

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Normrentesatser

Oppjusteringsfaktor - utbytte, gevinst, tap, utdeling, renter

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon (bevertning)

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skatt utbytte - personlig aksjonær

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri kilometergodtgjørelse

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Smusstillegg

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandske sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk

Standardkompensasjon

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Utgiftsgodtgjørelse for barnepassere

Verktøygodtgjørelse