Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

GruppeSamlesaldi (minimum 3 års levetid og kr 15 000)20202019
a.Kontormaskiner o.l.30 %30 %
b.Ervervet forretningsverdi (Ervervede immaterielle eiendeler, f.eks. goodwill, kan bare avskrives dersom verdifallet er åpenbart)20 %20 %
c.
Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede24 % / 30 %*24 % / 30 %*
d.Personbiler, traktorer, andre rullende20 %20 %
GruppeEgne saldi20202019
e.Skip, fartøyer, rigger m.v.14 %14 %
f.Fly, helikopter12 %12 %
g.Anlegg for overføring og distribusjon5 %5 %
h.Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv.4 % (6% ) (10 %) (20 %)**, ***4 % (6 %) (10 %)**
i.Forretningsbygg2 %2 %
j.Fast teknisk installasjon i bygninger10 %10 %

Skattemessig gevinst ved salg av driftsmidler kan ikke reinvesteres, men skal inntektsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kostnadsføring ved tap.

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift og som er ervervet fra og med 20. desember 2016, herunder varebil hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler). Dette gjelder likevel ikke varebil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor (hybridbiler). Saldo for slike kjøretøy kan avskrives med inntil 30 prosent. Se sktl. § 14-43 (4).

** Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 %. Satsen på 10 % gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med en forhøyet sats på 6 %.

*** Fom. 2020 gjelder også en forhøyet avskrivningssats for frukt- og bærfelt. Fruktfelt kan avskrives med 10 prosent. Bærfelt kan avskrives med 20 prosent.

Stikkord: aktiveringsgrense, anleggsmiddel, anleggsmidler, avskrivinger, avskrivingsats, avskrivingssats, avskrivninger, avskrivninger drosjebil, avskrivninger saldogrupper, avskrivninger taxibil, avskrivningsats, avskrivningssats, avskrivningssatser, busser, bygg og anlegg, c1, c2, datamaskiner, driftsmiddel, driftsmidler, drosjebiler, drosjer, fartøy, fast teknisk intallasjon, forretningsbygg, førstegangs avskrivninger, goodwill, helikopter, hjemmside, hoteller, immaterielle eiendeler, kjøretøyer, kontorbygg, kontormaskiner, lastebiler, maskiner, oppstartsavskrivninger, personbiler, saldo c 1, saldo c 2, saldo c1, saldo c2, saldoavskriving, saldoavskrivinger, saldoavskrivning, saldoavskrivning bygg, saldoavskrivninger, saldogruppe, saldogruppe a, saldogruppe a-d, saldogruppe b, saldogruppe c, saldogruppe d, saldogruppe e, saldogruppe f, saldogruppe g, saldogruppe h, saldogruppe i, saldogruppe j, saldogrupper, saldosatser, skattemessig avskrivning, skip, startavskrivninger, traktor, varebiler, varige driftsmidler, vogntog, anleggsmiddler, anleggsaktiva, avskrivning, avskrivningssats, avskriving, taxi, drosje, avskrivingssats, avskrivingsats, avskrivningsats, driftsmidler, driftsløsøre, driftsmiddel, næringsbygg, forretningsverdi, immatrielle, imaterielle, trailer, personkjøretøy, saldoavskrivning, saldoavskriving, jernbane

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil - Varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse