Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

GruppeSamlesaldi (minimum 3 års levetid og kr 15 000)20242020-2023
a.Kontormaskiner o.l.30 %30 %
b.Ervervet forretningsverdi (Ervervede i20 %20 %
c.
Vogntog, lastebiler, busser, varebiler24 % 24 % / 30 %*
d.Personbiler, traktorer, andre rullende20 %20 %**
GruppeEgne saldi20242020-2023
e.Skip, fartøyer, rigger m.v.14 %14 %
f.Fly, helikopter12 %12 %
g.Anlegg for overføring og distribusjon5 %5 %
h.Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv.4 % (6% ) (10 %) (20 %)***4 % (6% ) (10 %) (20 %)***
i.Forretningsbygg2 %2 %
j.Fast teknisk installasjon i bygninger10 %10 %

Skattemessig gevinst ved salg av driftsmidler kan ikke reinvesteres, men skal inntektsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kostnadsføring ved tap.

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 %. Til om med 2023 er det forhøyet sats på 30 % for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

** Koronatiltak - Midlertidig startavskrivning i 2020: Startavskrivning med inntil 10 % av kostprisen kan kreves for nyanskaffede driftsmiddel i saldogruppe d. Gjelder for anskaffelser og påkostninger fom. 19. juli 2020 til 31. desember 2020, som for inntektsåret 2020 også avskrives ordinært. Startavskrivningen reduserer ikke grunnlaget for ervervsårets ordinære saldoavskrivning for det nyervervede driftsmidlet/påkostningen. Se FSFIN § 14-43-2 for mer om vilkårene for denne midlertidige ordningen.

*** Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 %. Satsen på 10 % gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med en forhøyet sats på 6 %. Kostnader for etablering av fruktfelt kan avskrives med 10 % og bærfelt kan avskrives med 20 % årlig.

Stikkord: aktiveringsgrense, anleggsmiddel, anleggsmidler, avskrivinger, avskrivingsats, avskrivingssats, avskrivninger, avskrivninger drosjebil, avskrivninger saldogrupper, avskrivninger taxibil, avskrivningsats, avskrivningssats, avskrivningssatser, busser, bygg og anlegg, c1, c2, datamaskiner, driftsmiddel, driftsmidler, drosjebiler, drosjer, fartøy, fast teknisk intallasjon, forretningsbygg, førstegangs avskrivninger, goodwill, helikopter, hjemmside, hoteller, immaterielle eiendeler, kjøretøyer, kontorbygg, kontormaskiner, lastebiler, maskiner, oppstartsavskrivninger, personbiler, saldo c 1, saldo c 2, saldo c1, saldo c2, saldoavskriving, saldoavskrivinger, saldoavskrivning, saldoavskrivning bygg, saldoavskrivninger, saldogruppe, saldogruppe a, saldogruppe a-d, saldogruppe b, saldogruppe c, saldogruppe d, saldogruppe e, saldogruppe f, saldogruppe g, saldogruppe h, saldogruppe i, saldogruppe j, saldogrupper, saldosatser, skattemessig avskrivning, skip, startavskrivninger, traktor, varebiler, varige driftsmidler, vogntog, prosent, anleggsaktiv, anleggsmidl, anleggsmiddl, anleggsmiddel, avskrivning, avskriving, taxi, bilar, omsetning, salg, drosj, driftsløsør, driftsmidl, driftsmiddel, næringsbygg, forretningsverdi, imateriell, ikke fysisk, immaterielt, ikke fysik, immatriell, køyr, personkjøretøy

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsfrister skatt og avgift

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrebetaling SFO

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommunal deflator

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - i egen brakke / campingvogn

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Kost og losji - sats for kostbesparelse

Kost på besøksreise

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Normrentesatser

Oppjusteringsfaktor - utbytte, gevinst, tap, utdeling, renter

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon (bevertning)

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skatt utbytte - personlig aksjonær

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri kilometergodtgjørelse

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Smusstillegg

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandske sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk

Standardkompensasjon

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Utgiftsgodtgjørelse for barnepassere

Verktøygodtgjørelse