Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil - Varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg

Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Disponerer den ansatte en firmabil som er av typen varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, jf. kravene i forskrift om engangsavgift på motorvogner §§ 2-3 og 2-6, og det foreligger tjenstlig behov for en slik bil, kan fordelen fastsettes etter standardreglen i skatteloven § 5-13 fratrukket et bunnfradrag i beregningsgrunnlaget, eller etter individuell fastsettelse (faktisk privat bruk), se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

Sjablong (standardreglene - bunnfradrag)

Bilens listepris som ny inkl. ekstrautstyr ev. redusert med 25 % for biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret *
- Bunnfradrag på 50 % av listeprisen, men maksimalt kr 150 000 (2019 og 2020)* og **
= Grunnlag for beregning av skattepliktig fordel ved privat bruk av yrkesbil

* Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil. Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Se FSFIN § 5-13-5 (1) tredje punktum.
** Se FSSD § 5-13-2 (1).

Beregning av skattepliktig fordel

30 % av grunnlaget inntil kr 308 500 (2019) og kr 314 400 (2020)
+ 20 % av grunnlaget av det overskytende
= Skattepliktig fordel per år

Individuell fastsettelse (faktisk privat bruk)

Fastsettes skattepliktig fordel etter faktisk privat bruk, er det krav til en elektronisk kjørebok og at det er arbeidsgiver som administrerer kjøreboken. Differansen mellom det samlede antall kilometer bilen er kjørt og den dokumenterte yrkeskjøringen skal anses som privat bruk og skattlegges etter en fast sats per kilometer. Skattedirektoratet har fastsatt kilometersatsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk i 2019 og 2020 til kr 3,40 per km uansett kjørelengde, se FSSD § 5-13-2 (2).

Stikkord: forskuddssatser, forskuddssatser 2020, kmva, trailer

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse