Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil - Varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

Konsumprisindeks (2015=100)
MånedIndeks i månedenMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Januar 2020111,30,00 (Desember 2019 - Januar 2020)1,83 (Januar 2019 - Januar 2020)
Desember 2019111,3-0,27 (November 2019 - Desember 2019)1,37 (Desember 2018 - Desember 2019)
November 2019111,60,27 (Oktober 2019 - November 2019)1,64 (November 2018 - November 2019)
Oktober 2019111,30,18 (September 2019 - Oktober 2019)1,83 (Oktober 2018 - Oktober 2019)
September 2019111,10,45 (August 2019 - September 2019)1,46 (September 2018 - September 2019)
August 2019110,6-0,72 (Juli 2019 - August 2019)1,56 (August 2018 - August 2019)
Juli 2019111,40,72 (Juni 2019 - Juli 2019)1,92 (Juli 2018 - Juli 2019)
Juni 2019110,60,09 (Mai 2019 - Juni 2019)1,94 (Juni 2018 - Juni 2019)
Mai 2019110,5-0,27 (April 2019 - Mai 2019)2,50 (Mai 2018 - Mai 2019)
April 2019110,80,36 (Mars 2019 - April 2019)2,88 (April 2018 - April 2019)
Mars 2019110,40,18 (Februar 2019 - Mars 2019)2,89 (Mars 2018 - Mars 2019)
Februar 2019110,20,82 (Januar 2019 - Februar 2019)2,99 (Februar 2018 - Februar 2019)
Januar 2019109,3-0,46 (Desember 2018 - Januar 2019)3,11 (Januar 2018 - Januar 2019)
Desember 2018109,80,00 (November 2018 - Desember 2018)3,49 (Desember 2017 - Desember 2018)

Nye månedstall kommer den 10. hver måned.
Se SSBs sider for mer informasjon om konsumprisindeksen samt SSBs priskalkulator.
Her ser du eksempler på utregning av prosentvis endring og utregning av nytt kronebeløp ved bruk av prosentvis endring i konsumprisindeksen.

Stikkord: konsumprisindeks, konsumprisindeksen, kpi, kommandittselskap

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse