Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil - Varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Gebyr fra og med 1. januar 2019

Registrering avElektroniskPapir
AS, ASA, KS, boligbyggelag/borettslag, selskap med begrenset ansvar, samvirkeforetakkr 5 570kr 6 797
Enkeltpersonforetak, ANS, partsrederi, DA, foreninger/lag/innretning, stiftelse, eierseksjonssameie mv.kr 2 250kr 2 832
Europeisk selskap, statsforetak, helseforetak/regionalt helseforetakkr 6 797
Kommunalt foretak, fylkeskommunalt foretak, interkommunalt selskap, norskregistrert utenlandsk foretak, sparebank, gjensidig forsikringsselskap og pensjonskassekr 2 832
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
- Kapitalnedsettelse
- fusjon/fisjon, fusjonsplan, fisjonsplan og flytteplan
kr 1 440kr 2 832
- foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning
- deltakersammensetning og fratredelse i interkommunalt selskap
- komplementar i kommandittselskap
- foretaksnavn, deltakersammensetning, ansvarsandeler og fratredelse som deltaker i ansvarlig selskap og partsrederi
kr 1 440kr 2 832
Andre endringerGratisGratis
Etter registerElektroniskPapir
Enhetsregisteret - Registrering, endringer og slettingGratisGratis
Regnskapsregisteret - Registrering av årsregnskapGratisGratis
Reservasjonsregisteret - Reservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøvere av alternativ behandling - Førstegangsregistreringkr 500
Registeret for utøvere av alternativ behandling - Årlig avgiftkr 300
Tinglysing av pantobligasjoner, factoring, salgspant, leasing og andre dokumenterkr 1 051kr 1 516
Tinglysing av utleggspantGratis
Tinglysing av ektepaktkr 1 516
Tinglysing av pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)kr 1 450
Tinglysing av overføring av akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)kr 1 450
Endringer av tinglyste dokumenter
- Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenterkr 1 516
- Nedkvittering av tinglyste dokumenterGratis
- Alle endringer av tinglyst utleggspantGratisGratis
Sletting av tinglyste dokumenter i alle BrønnøysundregistreneGratisGratis
EMAS-registeret - Førstegangsregistreringkr 5 000
EMAS-registeret - Gjentatt registreringkr 5 000
EMAS-registeret - Årlig ajourføringkr 3 000
Frivillighetsregisteret - Registrering i FrivillighetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret - Prospektkr 1 440

Stortinget har bestemt at publikum skal betale gebyr for de fleste av tjenestene fra Brønnøysundregistrene. Gebyrene blir fastsatt i egne forskrifter. All innkreving av gebyr skjer på etterskudd.

Se satsene i Forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene.

Stikkord: gebyr brønnøysund, gebyr endring, gebyr fisjon, gebyr foretaksregisteret, gebyr forsinkelse årsregnskap, gebyr fusjon, gebyr kapitalnedsettelse, gebyr navneendring, gebyr oppretting as, gebyr oppretting ks, gebyr oppretting selskap, gebyr registrering, gebyr skattefri omdanning, gebyr skifte av deltakere, gebyr skifte foretaksnavn, gebyr sletting av foretak, gebyr stiftelse, gebyr til brønnøysundregistrene, gebyr tinglysning, omkostninger skattefri omdanning, pantelån, registrering brønnøysund, registrering foretaksregisteret, stifte selskap, tinglysingsgebyr lån, tinglysningsgebyr ektepakt, tinglysningsgebyr factoring, tinglysningsgebyr leasing, tinglysningsgebyr lån, tinglysningsgebyr pant, tinglysningsgebyr utleggsforretninger, selskap, bedrift, kapitalnedsetting, aksjekapitalnedsettelse, kommandittselskap, foretak, omdannelse, deltager, tinglysing, kostnad, tinglysningsgebyr, tinglysingsgebyr, faktoring, leie

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse