Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsterminer

Bilgodtgjørelse

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland - 2018

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland - 2018

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor på utbytte mv.

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Småutgifter (administrativ forpleining)

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardkompensasjon

Statens satser - Andre fremkomstmidler

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

22.06.18-28.02.2101.01.17-21.06.18
ReisetidKostgodtgjørelseMåltidstrekk*KostgodtgjørelseMåltidstrekk*
inntil 6 timerIngen godtgjørelseFrokost: 20 %
Lunsj: 30 %
Middag: 50 %
Ingen godtgjørelseFrokost: 10 %
Lunsj: 40 %
Middag: 50 %
Fra og med 6 inntil 12 timer (dagsreiser)50 % av statens sats for land/by2/3 av statens sats for land/by
Fra og med 12 timer (med og uten overnatting)Statens sats for land/byStatens sats for land/by
Reiser som varer ut over hele døgn


inntil 6 timerIngen godtgjørelse-
fra og med 6 inntil 12 timer50 % av statens sats for land/by
fra og med 12 timerStatens sats for land/by

*Ved beregning av måltidstrekkene legges alltid døgnsatsen (full sats) for vedkommende land/by til grunn. Legg merke til at prosentsatsene for måltidstrekkene er endret etter 22. juni 2018.

Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kost etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst. Dette gjelder også for reisen i Norge.

Satsene for kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent f.o.m. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

Se Statens satser kostgodtgjørelse for land/by.

Stikkord: diett, diett over 28 dager, diett utland, diettgodtgjørelse, diettgodtgjørelse utland, diettsats, diettsats utland, diettsatser, diettsatser 2014, diettsatser 2015, diettsatser utland, kost, kost utland, kostgodtgjørelse, kostgodtgjørelse utland, måltidsfradrag, måltidsfradrag utland, måltidstrekk, måltidstrekk utland, statens reiseregulativ, statens reiseregulativ satser, statens reiseregulativ utland, statens satser, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse, diet, diettgodtgjørelse, diett, kostgodtgjøring

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trossamfunn - tilskudd til trossamfunn utenfor den norske kirke

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse