Inkassogebyr oppkrevd av selger

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Satser

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Generelt

For inkassovarsel etter inkassoloven § 9 som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen.

For betalingsoppfordring som tilfredsstiller kravene i inkassoloven § 10 og som fordringshaveren selv har sendt etter at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i purring eller inkassovarsel, kan fordringshaveren kreve et beløp lik tre tideler av inkassosatsen. En betaling anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdrag er innlevert til post eller bank innen fristens utløp.

Ved beregningen av erstatningen anvendes inkassosatsen på det tidspunktet varselet sendes.

Merverdiavgift

Inkassogebyr som oppkreves av selgeren (egeninkasso) som følge av betalingsmislighold, anses ikke som en del av vederlaget, se mval. § 4-1 (2) bokstav b. Det skal således ikke beregnes merverdiavgift av selgerens eget inkassogebyr.

Stikkord: betalingsvarsel, gebyr ved for sen betaling, gebyrer konto, inkassogebyr, inkassovarsel, innkasso