Skattefritt velferdstiltak

Skattepliktig naturalytelse

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Naturalytelser er en skattepliktig fordel for den ansatte, se sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.

A-melding

Unntak

Servering til ansatte kan allikevel være et skattefritt velferdstiltak.

Merverdiavgift

Servering til ansatte som en naturalytelse, se sktl. § 5-12, er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) d.

Skatt

Det gis fradrag for kostnader til møter og tilstelninger for personer som er knyttet til bedriften, se FSSD § 6-21-3 (2).

Stikkord: ansattmiddag, sosiale arrangementer, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, frynsegode, bevertning