Salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3510 Service
Kredit

Generelt

Selger eller produsent av varer og tjenester påtar seg ofte et serviceansvar for en gitt tid etter levering, som vil medføre ekstra kostnader. Servicekostnader er kostnader ved utføring av reparasjoner, bytting av deler mv. på tidligere leverte varer eller tjenester innenfor serviceavtaleperioden virksomheten opererer med.

Det skilles mellom separable og ikke-separable ytelser, og serviceavtaler er et godt eksempel på en separabel ytelse. De separable ytelsene er ytelser som kommer i tillegg til selve produktet og er ytelser som går utover den lovpålagte garantien. Les mer om dette i temaet Garanti - og reklamasjonskostnader ved salget

Den tilhørende inntekten for selger skal periodiseres sammen med innfrielsen av ansvaret.

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester jf mval § 3-1.

Bokføring

En vare har en utsalgspris på kr 100 000 og en serviceavtale over 4 år som er priset til kr 16 000. Varen og serviceavtalen vil få en totalpris på kr 116 000 inkl. mva.

Selve salget av varen inntektsføres på transaksjonstidspunktet, og inntekten forbundet med serviceavtalen blir avsatt og periodisert over avtaleperioden.
Serviceavtalen er en momspliktig tjeneste som det skal beregnes utgående merverdiavgift av. Selger løser dette ved å inntektsføre serviceavtalen sammen med hovedproduktet, slik at momsen blir beregnet. Neste steg blir så å reversere nettoinntekten på serviceavtalen, for å unngå resultateffekt på transaksjonstidspunktet, for deretter å periodisere nettoinntekten over avtaleperioden.

Kontering

Noter

Avsetninger til servicekostnader knyttet til varekretsløpet skal normalt klassifiseres som kortsiktig gjeld og spesifiseres i note, se NRS 13.7.7 Garanti og service i forbindelse med salg, andre avsnitt. Noten skal opplyse om summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført, og dersom garantiforpliktelser er sikret ved pant skal det opplyses særskilt om dette. Se rskl. § 7-28 og rskl. § 7-40.

Stikkord: periodisering, omsetning, erverv

Kjøp av serviceavtale

Små foretak