Skatt

På en seter kan det være flere typer bygg, bl.a. seterbolig og uthus. For at kostnader skal komme til fradrag, og avskrivninger foretas, er det enkelte kriterier som må være oppfylt.

I Skatte-ABC er seter omtalt under jordbruk i punkt 10.53.

Seterbolig

Fradrag for kostnader

For å få skattemessig fradrag kreves følgende:

 • Kostnaden må være pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. hovedregelen i skatteloven § 6-1.
  Det betyr at:
  • det må sannsynliggjøres at bruken av boligen skjer i forbindelse med, og har tilknytning til, en næringsvirksomhet
  • bruken i virksomheten må være reell

I og med at slike boliger også benyttes privat i mange tilfeller, krever skattemyndighetene at det dokumenteres hva næringsbruken av seterboligen består i, jf uttalelse fra skattedirektoratet av 18. november 2003.
Uttalelsen nevner to typetilfeller:

 1. Melkeproduksjon på setra:
  Boligen å anse som avskrivbart driftsmiddel.
 2. Melkeproduksjon på setra er opphørt:
  Noen tilfeller:
  1. Seterboligen blir hovedsakelig nyttet som fritids-/feriested av eieren og skal fritaksbehandles.
  2. Seterboligen benyttes både i næring og til fritid. Det må stilles krav til næringsbruken for at kostnader til vedlikehold av boligen skal komme til fradrag. Bruk i næring må være klart sannsynliggjort, den må være av et visst omfang (opplysninger innhentes om antall dager/turer per sesong) og ikke bære preg av bekvemmelighetshensyn. Hvert tilfelle må vurderes konkret. Det må bl.a. vurderes om avstanden fra bopel til seter er så betydelig at overnattingsmulighet anses nødvendig. Rent veiledende antyder Skattedirektoratet at dersom reiseavstand med bil mellom den faste bopel og setra er under én time hver vei, skal det spesielle grunner til for at boligen på setra i disse tilfellene skal behandles som driftsmiddel.
  3. Seterboligen påstås kun å bli benyttet (ikke ubetydelig) i tilknytning til næringsvirksomhet, f.eks.i forbindelse med tilsyn av beitedyr, slått, gjerding og lignende. Blir det sannsynliggjort at seterboligen ikke nyttes til fritidsbruk, vil boligen i disse tilfeller anses som driftsmiddel, og det må innrømmes fradrag for det nødvendige vedlikehold (ytre og indre) av boligen. Enhver ikke ubetydelig påkostning/standardforbedring vil i disse tilfellene kunne peke i retning av bruksendring til utleie eller egen fritidsbruk.

Avskrivning

Seterbygninger kan saldoavskrives dersom:

 • vilkårene etter skatteloven § 6-1 (1) er oppfylt og
 • seterdriften påfører bygningen ekstraordinær slitasje, jf skatteloven § 6-10.

I utgangspunktet er boliger ikke avskrivbare fordi de ved vanlig vedlikehold ikke verdiforringes ved slit og/eller elde. Det finnes imidlertid unntak fra denne hovedregelen for både bolighus og uthus på seter. Følgende gjelder for disse:

 • Hus/hytter som anses nødvendige for en inntektsskapende virksomhet, og hvor bruken medfører en ekstraordinær slitasje, f.eks. gjeterhytter, skogskoier og bolig på seter. Det må således påvises en slitasje på boligen ut over det normale for at avskrivning kan godtas.
 • Boliger på seter, nye eller eldre, kan saldoavskrives dersom det drives tradisjonell seterdrift med kuer eller geiter. I en tid hvor det stadig igangsettes forskjellige nye produksjoner og virksomheter knyttet til landbruket, skal det ikke ses bort fra at det kan startes utradisjonell utnyttelse av ressurser knyttet til arealer og bygninger på en seter, hvor det vil være nødvendig i perioder å nytte boligen(e). For at avskrivning på boligen skal kunne godtas i slike tilfeller, må bruken av huset ha en karakter og intensitet som tilsier at slitasjen er ekstraordinær.

Et eksempel hvor det ikke gis anledning til avskrivning av seterhus er:

 • Bruk av seterhus i forbindelse med ettersyn av beitedyr (sauer, kviger, okser) og gjerder, høsting og konservering av gras og hugst i husbehovsskog. Virksomheter av denne karakter anses etter direktoratets oppfatning normalt ikke å medføre den ekstraordinære slitasje på seterhuset som kan gi grunnlag for avskrivninger.

For nytt seterhus vil starttidspunkt for avskrivninger være det året det faktisk tas i bruk. I de tilfeller tradisjonell seterdrift opphører, og denne ikke erstattes med en like intensiv bruk av seterhuset, er vilkårene for avskrivninger ikke lenger til stede.

Uthus

Hvis seterboligen benyttes som fritidsbolig, og det ikke drives noen næringstilknyttede aktiviteter i forbindelse med setra, gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader på uthusene, men med visse unntak (se under).

Uthus på setra anses som driftsmiddel og det gis fradrag for vedlikeholdskostnader på uthus dersom:

 • det drives melkeproduksjon, eller
 • nyttes i tilknytning til annen næringsmessig utnyttelse av ressursene som bruket har i fjellet (eks. som lager og oppbevaringssted), selv om det ikke gis fradrag for vedlikeholdskostnader på boligen pga. av at denne hovedsakelig nyttes som fritidsbolig.
Stikkord: støl

Merverdiavgift og regnskap

Privat bruk