Generelt

Kostnadsføring

Konto
1670 Krav på offentlige tilskudd
Debet

Generelt

Det er først og fremst to regnskapsstandarder som regulerer den regnskapsmessige behandlingen av Skattefunn-tilskudd.

Dette er:

  • NRS 4 Offentlige tilskudd
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler, herunder Forskning og utviktling

Rskl. § 5-6 uttrykker at "Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres". Det vil si at selv om disse kostnadene oppfyller kravene til balanseføring så kan de kostnadføres.

Regnskap

Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt og har rett på 19 % reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000.

Selskapet har krav på NOK 665 000 (3 500 000 * 19 % = 665 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen og grunnlaget for kostnadsføring/inntektsføring er som følger:

Eksempel

Kostnadene føres fortløpende som prosjektet skrider frem og godkjente tilskudd iht skattefunnordningen inntektsføres.

Konteringsforslaget

Oppgjør av Skattefunn-tilskuddet

I de tilfeller selskapet er i skatteposisjon er tilskuddet trukket fra i betalbar skatt i skatteavregningen. Føringen blir da debet konto 2500 Betalbar skatt og kredit konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Skatt

Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1), og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven.

Stikkord: 1671, skattefunn, skattefunn kostnadsføring, kostand, omkostning

Bruttoføring

Nettoføring

Formue