Hva er skattekostnad?

Ifølge rskl § 4-1 nr. 3 skal skatt behandles som en kostnad og regnskapsføring av skatt følger av sammenstillingsprinsippet.

Resultatskatt er skatt knyttet til størrelsen på det regnskapsmessige overskuddet. Skattekostnaden består av:

  • betalbar skatt på skattemessig resultat (og ikke betalbar skatt på poster som er ført direkte mot egenkapitalen) og
  • utsatt skatt, som er skattevirkningen av midlertidige resultatforskjeller og underskudd til fremføring

Skattekostnaden vil dermed bli sammenstilt med det regnskapsmessige resultat før skatt.

Betalbar skatt omtales nærmere her.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på midlertidige resultatforskjeller og endring i underskudd til fremføring. Beregningen foretas etter en utligningsmetode. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer innenfor samme tidsrom. Utsatt skatt beregnes på nettogrunnlaget etter utligning. Utsatt skattefordel på skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke inngår i utligningen må realiseres gjennom fremtidig inntjening. Se nærmere om utsatt skatt/utsatt skattefordel og midlertidige forskjeller.

Stikkord: kostand, omkostning

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

Noter