Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

NRS 5.3 aksepterer ikke ekstraordinære poster, men små foretak har ifølge NRS 8.7.3.2 adgang til å føre effekten av prinsippendringer og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap som ekstraordinære poster. Som følge av dette vil skattekostnad på ekstraordinært resultat bare være aktuelt for små foretak.

Når virkning av prinsippendring og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap resultatføres som ekstraordinær post i små foretak, er ett alternativ å presentere skattekostnaden på disse postene separat, kalt skattekostnad på virkning av prinsippendring/korrigering av feil (skattekostnad på ekstraordinære poster. Alternativet kan skattekostnaden vises samlet, enten som skattekostnad før ordinært resultat eller etter postene «virkning av prinsippendring»/«korrigering av feil».

Stikkord: kostand, omkostning, ekstraordinært

Særregler i enkelte bransjer

Noter