Bokføring av skatteoppgjøret

Konto
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Debet
2510 Betalbar skatt, fastsatt
Kredit
2540 Forskuddsskatt upersonlig skatteyter
Kredit
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget
Debet

Regnskap

Bokføring av skatteoppgjøret gjøres på høsten etter at skatteoppgjøret er sendt ut og fastsettingen er fortatt. En eventuell restskatt vil være differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Det beregnes og oppkreves renter (rentetillegg) på restskatten som forfaller til betaling sammen med restskatten. Dersom man vil unngå rentetillegget kan man betale en høyere forskuddsskatt enn det beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Tilleggsforskuddet må betales inn før 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes inn til skattekontoret.

Renter på restskatt er ikke fradragsberettiget og føres på konto 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget, mens en eventuell rentegodtgjørelse ikke regnes som skattepliktig inntekt og krediteres konto 8040 Renteinntekter, skattefri.

Bokføring

Eksempel

Bokføringsforslaget under bygger på eksemplene i disse temaene:
Betalbar skatt - ikke fastsatt 31/12-x1, se tema Betalbar skatt - upersonlige skattytere.
Betalt forskuddsskatt 15/2-x2 og 15/4-x2, se tema Forskuddsskatt i AS (upersonlige skattytere).

Bokføringsforslag
Stikkord: betalt forlite skatt, betalt formye skatt, forhåndsskatt, forhåndsskatt kontering, forsinkelsesrente restskatt, forskuddskatt, føring skatteoppgjør, renter skatteoppgjør, restskatt, skatteoppgjør, skatterente, forhåndskatt, forskuddsskatt, forsinkelserente, skatteyter