PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er skogbruk

  Skogbruk - generelt

  Skogbruk er pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. I snever forstand er det utnytting av skog til produksjon av tømmer (sagtømmer og massevirke), papir (massevirke), brensel og annet. Til skogbruksfaget hører også skogplanting eller annen foryngelse, og skogskjøtsel for å øke framtidig avkastning, så vel som skogsdrift og tømmertransport.

  Folk driver skogbruk i nesten hele landet. De viktigeste treslagene regnet i volum og økonomisk betydning er gran, furu og bjørk. Hedmark er det største skogfylket i landet. Når skog hugges i Norge er skogeier pålagt å legge til rette for at ny skog kan vokse opp - enten ved å plante eller å la frøtrær sørge for naturlig ettervekst. Norge er blandt de beste i verden når det gjelder innovasjon og nytenking rundt bruksområde for skogbasert råstoff som i dag omfatter alt fra byggemateriale, til bioenergi og foredlet råstoff som lignin og cellulose, som inngår i en rekke produkter vi omgir oss med til daglig. Skogbruket og skogindustrien er del av et uskjermet verdensmarked, og er prisgitt markedsutviklingen globalt.

  Hva er skogbruk
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan