Hva er skogfond?

Etter skogbruksloven gjelder det en ordning med pliktig avsetning til skogfond, se skogbrukslova kapittel 4. Skogfond er en tvunget fondsavsetting som skal gi skogeieren et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogeieren skal sette av midler til skogfondet ved salg, ekspropriasjon eller annen overdraging av hugget eller fremdrevet virke eller av tre på rot, ved skogeierens sitt bruk av virke for videre salg eller annen overdraging. Plikten gjelder ikke skogeieren sitt bruk av virke til eget behov i forbindelse med med jord- og skogbruksvirksomhet på eiendommen. Ved salg av juletrær kan skogeier selv bestemme om det skal settes av midler til fondet.

Skogfondforskriften gir nærmere regler om avsetning til fondet, bruk av fondsmidler mv. Av forskriften § 6 framgår at avsetning til skogfond skal være minimum 4 % og maksimum 40 % av bruttoverdien av det solgte skogsvirket.

Skogfondet er knyttet til eiendommen og følger den ved skifte av eier. Skogfondmidlene skal brukes i den skogen skogvirket er levert fra, eller i annen skog som skogeieren har i samme kommune, eventuelt i annen kommune dersom kommunen har godkjent dette. Skogfondmidlene skal brukes til investeringer i samsvar med kapittel 3.

Skatt

Avsetning til skogfond behandles som driftskostnad eller kapitalkostnad ifølge Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.28. For skogeier som ikke anses å drive inntektsgivende aktivitet, er ikke avsetningen fradragsberettiget.

Utbetaling fra skogfondskonto anses som inntekt i inntektsgivende aktivietet. jf skatteloven § 8-2 annet ledd. Som hovedregel skal skogfondsmidler inntektsføres når midlene er stilt til disposisjon, dvs. når utbetaling er foretatt.

Ved utbetalingen gjelder ifølge sktl § 8-2 annet ledd følgende særregler:

  • Frigitte skogfondsmidler som brukes til skogkultur, bygging og opprusting av skogsveier, sommervedlikehold av skogsbilvei, miljøtiltak, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, forsikring mot stormskader og brann på skog, kompetansehevende tiltak, oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndlangerutgifter i forbindelse med jordskifte av skog, samt investeringer i bioenergitiltak i tilknytning til bruket og som bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff eller lokale skogressurser, tas til inntekt med 15 prosent.
  • Skogfondsmidler som utbetales til investering i avskrivbart driftsmiddel, skal ikke gå til fradrag i driftsmidlets kostpris (avskrivningsgrunnlag). Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd.

Se også nærmere FSFIN § 8-2-1.

Ifølge SKD 230119 gjelder at skogeiere som ikke har avsatt midler til skogfondordningen (har fått fritak for innbetaling ifølge skogbruksloven § 14 3. ledd) ikke har rett til den skattefordelen som følger av skatteloven § 8-2 andre ledd. Skogeierne må gi avkall på fritaket fra innbetaling til skogfond for å få rett til skattefordelen etter skatteloven § 8-2 ved senere utbetaling. Skatteloven § 8-2 andre ledd må praktiseres i henhold til ovennevnte fra og med inntektsåret 2019.

For skattytere som har skog i flere kommuner, skal den reduserte inntekten fordeles på den enkelte kommune i forhold til skogfondsmidler brukt med skattefordel i vedkommende kommune.

Formue

Ifølge Skatte-ABC - Skogbruk/Formue punkt 9.10 er innestående midler på skogfond en betinget fordring som ikke skal tas med særskilt som formue, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav a.

Merverdiavgift

Ifølge skogfondforskriften § 11 første ledd nr. 10 kan midler fra skogfondet bruket til dekning av merverdiavgift på tiltak som skogfondmidler kan benyttes til. For skattytere som er merverdiavgiftspliktige blir ifølge Skatte-ABC - Skogfond punkt 18.28.3 frigitte skogfondsmidler som er benyttet til dekning av merverdiavgift, skattepliktig i sin helhet på vanlig måte, dvs. ingen skattefordel etter sktl § 8-2 annet ledd a og b. For skattytere som ikke er merverdiavgiftspliktige og som ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, anses merverdiavgiften som en del av kostnaden ved de ulike tiltakene. I slike tilfeller gjelder skattefordelen også for den delen av de frigitte skogfondsmidler som benyttes til dekning av merverdiavgift.

Regnskap

Avsetning til skogfondet føres på egen konto i kontogruppe 77, for eksempel konto 7760 i NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap.

Utbetalinger fra fondet føres på kontogruppe 39, for eksempel konto 3910-3913 i NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap (skiller mellom om det er med eller uten skattefordel).

Statstilskudd føres på konto 7762-63 (med eller uten skattefordel).

Se konkrete konteringseksempler i boken "Posteringsnøkler for landbruksregnskap med binæringer" av S. Løland, Norges Bondelag, i punktet Skogfond.

Stikkord: generalforsamling