Hva er skybaserte løsninger

Regnskapsmessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Skybaserte tjenester går inn under begrepet "elektroniske tjenester". Skattedirektoratet har oppstilt en rekke eksempler på elektroniske tjenester i en prinsipputtalelse fra 30. juni 2011.

I mval. § 1-3 (1) bokstav j er elektroniske tjenester definert som "fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert". Fjernleverbare tjenester er i mval. § 1-3 bokstav i definert som "tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted".

Leverandøren (selger)

Skybaserte tjenester slik som f.eks. utleie av plass på server, salg av datatjenester og bruksrett til programvare, er mva-pliktig omsetning jf. mval § 3-1 (1) når slik virksomhet drives i merverdiavgiftsområdet. Da skal selgeren beregne og betale merverdiavgift. Det samme gjelder når skybaserte tjenester leveres til norsk næringsdrivende i utlandet. Se også temaet om avgiftspliktig salg av tjenester.

Dersom skybaserte tjenester selges til mottaker hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, kan tjenestene selges avgiftsfritt etter bestemmelsen i mval. § 6-22 (2) og (3). Fordi de skybaserte tjenestene er fjernleverbare elektroniske tjenester vil det ikke ha noe å si hvor tjenesten er utført eller forbrukt. Se også MVA-håndboken. Kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftsfritaket er regulert i fmva. § 6-22-1 (2). Se også temaet om avgiftsfritt salg av tjenester - utførsel.

Kunden (kjøper)

Kjøp av skybaserte tjenester fra norsk næringsdrivende vil være avgiftsbelagt og kjøper vil ha fradrag for inngående merverdiavgift dersom tjenestene er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1.

Kjøpes det skybaserte tjenester fra selger hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, vil kjøper måtte beregne og betale utgående merverdiavgift jf. mval. § 3-30. Det er en forutsetning for avgiftsplikten at tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet. Kjøper vil ha fradragsrett for denne merverdiavgiften dersom de skybaserte tjenestene er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

Se også temaet om fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Stikkord: moms, mva