Hva er skybaserte løsninger

Regnskapsmessig behandling

Leverandøren

Inntekter fra betaling for bruk av eiendeler, derunder datasystemer, inntektsføres i samsvar med avtalens reelle innhold. Se NRS (V) Regnskapsføring av inntekt punkt 7.3 Royalty og lisensinntekter. Der angis det at i praksis vil inntekten ofte være opptjent på lineær basis over avtalens løpetid, for eksempel når kunden har rett til å benytte en viss teknologi i en spesifisert periode. Det sies videre at inntekten knyttet til kundens fremtidige bruk av rettigheten skal inntektsføres i takt med bruken.

Se også temaet som omhandler salg av programvare.

Kunden

I tilsvarende tilfeller som beskrevet hos leverandøren over vil det være naturlig at brukeren av rettigheten, kunden, kostnadsfører belastning for bruken i takt med bruken. Kostnaden periodiseres jevnt over avtaleperioden.

Se også temaet som omhandler kjøp av programvare og lisenser.

Konsulentbistand i forbindelse med bruk av skybaserte tjenester må vurderes i tråd med kriteriene for aktivering av immaterielle eiendeler.

IFRS sin agendabeslutning på området

IFRS sitt tolkningsorgan har uttalt seg om et tilfelle der kunden betaler en avgift for tilgang til leverandørens software i skyen i en gitt periode. Leverandøren har ansvar for driften og har kontroll over løsningen, mens kunden får tilgang til løsningen ved behov over internett eller en dedikert linje. Kunden får i kontrakten ingen rett over softwaren.

Spørsmålet IFRIC vurderer er om kunden anses å ha kontrakt på en immateriell eiendel, om dette må anses som en leieavtale eller om en slik ordning må anses som et tjenestekjøp. Konklusjonen er at dette må anses som et tjenestekjøp.

Betaler kunden leverandøren i forkant av at den skybaserte løsningen benyttes vil det anses som en eiendel (forskuddsbetaling for en tjeneste).

Merverdiavgiftsmessig behandling