Hva er sluttvederlag?

Lønn

Regnskapsføring

Et sluttvederlag oppstår ikke som en del av den ansattes arbeidsinnsats og skal derfor normalt kostnadsføres i den perioden forpliktelsen oppstår. Regnskapsføring skal skje når arbeidsgiver har gitt et bindende tilbud om sluttoppgjør. Ifølge NRS 13.7.4 skal det foretas avsetning for utgifter til sluttvederlag som følger av en plan som er meddelt de ansatte innen balansedagen, og som gir en selvpålagt forpliktelse i henhold til NRS 13.3.

For at dette skal være tilfelle, må planen minst inneholde opplysninger om:

  • Hvor mange ansatte som ordningen gjelder, hvor disse nå er ansatt og hvilken funksjon de har.
  • Hvilket sluttvederlag som gis eller blir tilbudt.
  • Tidspunkt for implementering av planen.

For at en nedbemanningsplan kan anses å medføre en plikt på balansedagen, skal det være lagt opp til raskest mulig iverksettelse, og fullføring innenfor en tidsramme som gjør betydelig endring i planen lite trolig.

I prinsippet skal forpliktelsen neddiskonteres dersom oppgjøret skjer frem i tid, men betydningen av en slik neddiskonteringen er ikke stor dersom rentenivået er lavt.

Ved tilbud om frivillig avgang skal forpliktelsens størrelse avhenge av det antall ansatte som forventes å ta i mot tilbudet.

Se også «Erstatning ved oppsigelse».

Periodisering

Avsetning for utgifter til sluttvederlag kan føres til debet på konto 5099 Andre lønnsposteringer og kredit konto 2989 Avsetning for andre forpliktelser. Ved utbetaling av sluttvederlaget reverseres føringen.

Stikkord: avgangsvederlag, avfinnelsessum

Skattemessig fradrag

Noteopplysninger