Hva er sluttvederlag?

Lønn

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Den skattemessige tidfestingen gjøres etter realisasjonsprinsippet. Det avgjørende for om kostnaden er skattemessig fradragsberettiget vil være om det har oppstått en ubetinget forpliktelse for selskapet til å dekke eller innfri kostnaden, se sktl. § 14-2 (2). Se også temaet Midlertidige forskjeller - skattemessig tidfesting.

Dersom sluttvederlaget ikke er endelig vedtatt, tilbakeføres den regnskapsmessige avsetningen i skjemaet RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, post 54 Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser.

Stikkord: avgangsvederlag, avfinnelsessum

Noteopplysninger