PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Stiftelseskostnader dekket av selskapet

  Stiftelseskostnader

  • D1920 Bankinnskudd
  • D2036 Stiftelsesutgifter
  • K2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
  • K2999 Annen kortsiktig gjeld
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift ved stiftelses- og emisjonsutgifter jf mval § 8-1, gitt at det er selskapet som dekker utgiften. Ved stiftelse er selskaper som oftest ikke merverdiavgiftsregistrert, så merverdiavgiften kan kommer til fradrag ved et tilbakegående avgiftsoppgjør.

  Regnskap

  Det skal være spesifisert i stiftelsesdokumentene hvilke utgifter som dekkes, hvordan dette er beregnet, og navn og adresse på den som blir tilgodesett, jf asl/asal § 2-5. I stiftelsesdokumentet er det opplyst om et maksimumsbeløp for dekning av stiftelseskostnader. Maksimumsbeløpet skal ikke være større enn den innskutte aksjekapitalen.

  Utgiftene til stiftelse betraktes ikke som en regnskapsmessig kostnad, men som en reduksjon av kapitalinnskuddet. Kapitalinnskuddet blir regnskapsført netto mens transaksjonsutgifter og tilsvarende utgifter som ikke er gjort opp, føres som kortsiktig gjeld. Dette gjelder også for emisjon- og stiftelsesutgifter ved fusjon, uavhengig av om fusjonen regnskapsføres som transaksjon eller til kontinuitet.

  Hvis det i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap er innbetalt overkurs skal stiftelseskostnadene først redusere overkursen. I de tilfeller det ikke er innbetalt tilstrekkelig overkurs til å dekke stiftelseskostnadene skal det manglende beløpet presenteres som negativ annen innskutt egenkapital.

  Kostnader som blir ansett som stiftelseskostnader er kostnader ved utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler, generalforsamling, innsending av registreringsskjemaer, registreringsgebyr i Foretaksregisteret, garantiprovisjon til sikring av stiftelsens gjennomføring og advokat og revisjonskostnader i denne sammenheng.

  Stiftelseskostnader dekket av innskutt aksjekapital

  Forslag til bokføring:

  Eksempelet viser bokføring av innskutt aksjekapital samt føring av stiftelseskostnader med merverdiavgiftsfradrag. Føringen viser hvordan merverdiavgift blir ført til fradrag uten at det gir resultateffekt.

  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Innskudd aksjekapital konto 1920 Bankinnskudd konto 2000 Aksjekapital Kr 30 000
  Avsetning stiftelseskostnader konto 2036 Stiftelsesutgifter konto 2999 Annen kortsiktig gjeld Kr 10 000

  Føring ved forhåndsregistrering/tilbakegående avgiftsoppgjør

  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Med moms (stiftelseskostnader) konto 6725 Annen juridisk bistand Leverandørreskontro Kr 10 000
  Uten moms (motregning stiftelseskostnader) konto 2999 Annen kortsiktig gjeld konto 6725 Annen juridisk bistand Kr 8 000
  Utligning av annen kort gjeld konto 2999 Annen kortsiktig gjeld konto 2036 Stiftelsesutgifter Kr 2 000

  Gjelden som oppstår på konto 2999 annen kortsiktig gjeld blir utlignet, slik at det vil står en negativ saldo på konto 2036 Stiftelsesutgifter. For å få utlignet den negative "annen innskutt egenkapital" på konto 2036, kan det benyttes fremtidig disponering av overskudd i årsresultatet.

  Siden selskapet får fradrag for merverdiavgift, så er det kr 8 000 som kommer til skattemessig fradrag av stiftelseskostnadene.

  Et annet alternativ er at stiftelseskostnadene blir dekket av innskutt overkurs.

  Stiftelseskostnader dekket av innbetalt overkurs
  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Innbetalt aksjekapital og overkurs konto 1920 Bankinnskudd kr 50 000
  Innskutt aksjekapital konto 2000 Aksjekapital Kr 30 000
  Innskutt overkurs konto 2020 Overkurs Kr 20 000
  Avsetning stiftelseskostander konto 2036 Stiftelsesutgifter konto 2999 Annen kort. gjeld Kr 15 000

  Forhåndsregistrerte/ tilbakegående avgiftsoppgjør

  Kommentarer Debet Kredit Beløp
  Bokføring av stiftelseskostnader (med mva) konto 6725 Annen juridisk bistand Leverandørreskontro Kr 15 000
  Motregning stiftelseskostnader (uten mva, netto) konto 2999 Annen kortsiktig gjeld konto 6725 Anne juridisk bistand Kr 12 000
  Utligning av annen kort gjeld konto 2999 Annen kortsiktig gjeld konto 2036 Stiftelsesutgifter Kr 3 000
  Korrigering av overkurs med stiftelseskostnader til fradrag konto 2020 Overkurs konto 2036 Stiftelsesutgifter Kr 12 000

  Eksempelet viser bokføring av innskutt aksjekapital og overkurs samt føring av stiftelseskostnader dekket av overkurs med merverdiavgiftsfradrag. Føringen viser hvordan merverdiavgift blir ført til fradrag uten at dette gir resultateffekt.

  Siden selskapet får fradrag for merverdiavgift, blir det netto stiftelseskostnader som kommer til skattemessig fradrag, altså kr 12 000. Videre blir avsetningen utlignet og innbetalt overkurs reduseres med kr 12 000, slik at det gjenstår kr 8 000 på konto 2020 Overkurs. Det som er igjen på konto for overkurs, kan tilbakebetales til aksjonærene uten uttaksbeskatning jf sktl § 10-11 annet ledd.

  Skatt

  Kostnader i forbindelse med stiftelse eller kapitalendringer er normalt til skattemessig fradrag såfremt det dekkes av selskapet som får sin kapital endret, jf Skatte-ABC. Kostnadene skal føres til fradrag i post 0877 Emisjons- og stiftelseskostnader i næringsoppgaven side 4.

  Stikkord:

  • aksjeinnskudd,
  • emisjonskostnader,
  • etablere aksjeselskap,
  • etablering,
  • etablering aksjeselskap,
  • etableringskostnader,
  • etableringsutgifter,
  • innbetaling aksjekapital,
  • stiftelsesomkostninger,
  • stiftelsesutgifter,
  • åpningsbalanse,
  • kommandittselskap,
  • kapitalforhøyelse,
  • aksjekapitalforhøyelse,
  • kostand,
  • omkostning,
  • aksjeforetak,
  • stiftelseskostnad,
  • stiftelseutgifter,
  • stiftelsesomkostning,
  • foretak,
  Stiftelseskostnader dekket av selskapet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan