Stipend - hovedregel

Forskningsstipend

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

Idrettsstipend

Kunstnerstipend

Lønn

Kunstnerlønn som bevilges av Stortinget, samt æres- og kulturpris utdelt av staten, fylkeskommunen eller kommunen, regnes ikke som inntekt etter sktl. § 5-15 (1) j.

Arbeidsstipend og stipend for eldre, fortjente kunstnere, er skattepliktig, se sktl. § 5-42 (1) a og forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 13.7 og pkt. 21.5. Garantiinntekt som deles ut for å gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse er skattepliktig, se sktl. § 5-42 (1) a og forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 20.7.

Diversestipend gis som bidrag til kunstnerisk virksomhet og er en form for driftstilskudd som er ment å dekke kostnader som kunstneren har hatt i forbindelse med virksomheten. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. Kunstnerisk virksomhet behandles skattemessig som næringsvirksomhet og tilskudd vil derfor anses som skattepliktig inntekt vunnet ved virksomhet. Kostnader tilknyttet virksomheten som stipendet dekker vil være fradragsberettigede. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er opplysningspliktig, se forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 15.2. Stipendet som utbetales til personlig næringsdrivende kunstnere er ikke trekkpliktig jf. skattebetalingsloven kapittel 5. Personlige skattytere skal derimot svare forskuddsskatt av inntekter det ikke foretas forskuddstrekk i, se skattebetalingsloven § 6-1 første ledd. Den næringsdrivende må derfor selv oppgi stipendet som inntekt i næringsoppgaven i forbindelse med levering av skattemeldingen.

Stipend for eldre fortjente kunstnere utbetales som en regelmessig personlig understøttelse og er skattepliktig og skal innrapporteres på a-meldingen. (se boks for a-melding)

Se mer i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse