Stipend - hovedregel

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Debet
Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
5399 Motkonto for gruppe 53
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Et stipend anses som skattepliktig arbeidsinntekt for mottaker dersom:

  • det utførte arbeidet / virksomheten og fordelen som oppnås er så tett knyttet opp mot hverandre at stipendet kan ses på som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet, se sktl. § 5-1 (1) og § 5-10 a. Skatteplikten er ikke betinget av om mottaker er ansatt hos utbetaler.
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse som skattyteren har krav på etter lov eller avtale, se sktl. § 5-42 a.

Eksempler på skattepliktige stipender er:

  • stipender som skal erstatte arbeidsinntekt (tapt arbeidsfortjeneste), f.eks. stipendiater etter avsluttende eksamen
  • stipender som skal bidra til mottakerens vanlige leveomkostninger i stipendperioden

Stipendet er skattepliktig selv om det gis uten rettslig forpliktelser til å yte bestemte prestasjoner overfor utbetaleren av stipendet. Skatteplikten er heller ikke avhengig av om stipendet blir utbetalt per mnd. eller som et engangsbeløp.

Se Skatte-ABC.

Stipend som skal dekke merutgifter eller spesielle utgifter knyttet til realiseringen av stipendets formål er vanligvis som en utgiftsgodtgjørelse å regne. Dette kan f.eks. være reisestipend ol. Gitt at legitimasjonskravene er oppfylt, vil derfor bare et eventuelt overskudd være skattepliktig for slike godtgjørelser. Trekk- og avgiftsfrie stipender skal innrapporteres i a-meldingen. Se Skatte-ABC.

A-melding

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: merverdiavgift stipender, merverdiavgift utdanning, mva stipender, mva utdanning, stipender merverdiavgift, stipender mva, utdanning merverdiavgift, utdanning mva, moms, mva, merverdiavgift

Forskningsstipend

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

Idrettsstipend

Kunstnerstipend

Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse