Tilknytningsavgift

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1150 Tomter
Debet

Merverdiavgift

Dersom virksomheten er frivillig registrert for utleie av bygg, se mval. § 2-3 (1) og (3), kan inngående merverdiavgift på tilknytningsavgiften fradragsføres helt eller delvis avhengig av avgiftspliktig/avgiftsfri bruk av lokalene, se mval. § 8-2 og fmva. § 8-2 (2) b.

Skatt

Tilknytningsavgift til offentlig vann- og kloakkledning skal aktiveres og kan ikke avskrives.

I Skatte-ABC står det:

"Ved oppføring/utvidelse av bygning skal kostnader som har direkte tilknytning til bygningen og faste tekniske installasjoner i denne, aktiveres på saldo for henholdsvis bygningen og på saldogruppe j. Kostnader til andre grunnarbeider som har varig verdi, må henføres til grunnens kostpris og aktiveres uten avskrivning."

Stikkord: nye, kmva