Trafikkforsikringsavgift

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7090 Annen kostnad transportmiddel 1
Debet

Generelt

Årsavgiften ble erstattet med en avgift på trafikkforsikringer i 2018. Trafikkforsikringsavgiften er en ordinær særavgift, der avgiftsplikten legges på forsikringsselskapene, som i sin tur velter avgiften over på sine kunder sammen med premieinnbetalingene i like mange terminer som premien innbetales. Trafikkforsikringsavgiften omfatter de samme kjøretøy som tidligere var omfattet av årsavgiften. Avgiften beregnes per forsikringsdøgn, og tilsvarer satsene slik de var for årsavgiften. Avgiftsplikten omfatter forsikringsavtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikringer), samt gebyr (unnlatelsesgebyr) ilagt av Trafikkforsikringsforeningen for uforsikrede motorvogner og motorvogner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring etter bilansvarslova § 17a.

Unntak fra trafikkforsikringsavgift

Følgende er ikke omfattet av avgiften på trafikkforsikringer:

  • elbiler jf. Stortingets vedtak § 3 bokstav g er fritt fra trafikkforsikringsavgift
  • kjøretøy som er registrert på selvassurandører er primært eid av statlige og kommunale etater
  • motorvogn som er omfattet av vektårsavgiften
  • motorvogn registrert på militære styrker
  • motorvogn til bruk på Svalbard

For mer informasjon om trafikkforsikringsavgiften, se avgiftsrundskriv om trafikkforsikringer for 2020.

Merverdiavgift

Tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, slik som trafikkforsikringsavgift vil ikke være omsetning i merverdiavgiftslovens forstand, jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a, se mval. § 3-9 (1). I dette tilfellet vil ikke betaler av avgiften kunne anses å motta en gjenytelse. MVA-håndboken sier følgende: "Dette gjelder bl.a. særavgifter av fiskal karakter, som for eksempel trafikkforsikringsavgift for motorkjøretøyer og avgifter av strafferettslig eller sanksjonsmessig karakter." Se MVA-håndboken tredje avsnitt.

Se også temaet Offentlige avgifter og gebyrer.

Stikkord: staten, trafikkforsikringsavgift, trafikkforsikringsavgift staten, trafikkforsikringsavgift til staten