Skatt

Anskaffelse og påkostninger

Traktor anses som et driftsmiddel og skal ifølge Skatte-ABC aktiveres i balansen og avskrives i saldogruppe d. Som hovedregel gjelder at kostprisen er kr 15 000 eller høyere og at traktoren antas å ha en brukstid på minst tre år, jf sktl. § 14-40 første ledd. Er samlet kostpris under kr 15 000 eller antatt levetid er mindre enn 3 år kan anskaffelsen kostnadsføres direkte jf sktl § 14-40 annet ledd.

Ifølge sktl. § 14-40 tredje ledd skal påkostning på driftsmiddel som avskrives føres inn på saldo selv om påkostningen er mindre enn 15 000 kroner.

Traktorkjettinger anses som traktorredskap og kan utgiftsføres direkte, jf grensen for aktivering på kr 15 000. Kjøp av radio og CD-spiller inngår vanligvis i traktorens inngangsverdi, og kostpris for dette skal føres på saldogruppen og avskrives, selv om anskaffelsen skjer på et senere tidspunkt.

Jordbruksfradrag

I forbindelse med jordbruksfradraget skal kostnader vedrørende driftsmidler, herunder traktor som brukes både i jordbruket og i skogbruke fordeles mellom disse virksomhetene i forhold til utnyttelsen av driftsmidlene, jf. Skatte-ABC - Jordbruk / Jordbruksfradrag punkt 2.2.4. Dette gjelder også avskrivningene på traktoren.

Kjøreinntekt

Arbeide for andre ved bruk av traktor anses ifølge FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 6 som kjøreinntekt og skal inngå som jordbruks-/skogbruksvirskomhet når traktoren nyttes minst 60 % i egen jord- eller skogbruksvirksomhet, med mindre traktorkjøringen kan anses som en selvstendig virksomhet

Det er i praksis lagt til grunn at FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 6 siste strekpunkt også skal gjelde for skogbruksvirksomhet. I skogbruksvirksomhet inngår denne inntekten ikke i den inntekten som kan føres på tømmerkontoen, og tidfestes etter vanlige regler, jf. Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.20.

Godtgjørelse for transport av skogsvirke med traktor inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Dette gjelder bare når transportutøveren ikke har plikt til å betale merverdiavgift av godtgjørelsen, jf. FSSD § 12-2-7.

Transport av skogvirke

Som personinntekt etter skatteloven § 12-2 første ledd a, og som avgiftspliktig ytelse etter folketrygdloven § 23-2 første ledd, regnes godtgjørelse for transport av skogsvirke med egen hest eller traktor når utøveren av slik transport ikke har plikt til å beregne og betale merverdiavgift av godtgjørelsen. Se også Skatte-ABC - Personinntekt / Lønn,pensjon mv. punkt 3.1.

Rotsalg

Når tømmeret selges på rot slik at hogst og fremdrift skjer for kjøpers regning, skal verdien av eventuelt arbeid som skogeieren utfører for kjøperen vedrørende det solgte tømmeret, anses som virksomhetsinntekt når det gjelder bruk av egen traktor/-skogsmaskin, jf Skatte-ABC -Skogbruk punkt 18.6.2.

Merverdiavgift

Regnskap