Regnskap

Merverdiavgift

Generelt

Det er normalt ikke fradrag for inngående mva på kostnader som pådras i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette begrunnes med at omsetning av aksjer er unntatt fra mva, jf mval § 3-6. Dette gjelder uansett om selskapet driver avgiftspliktig virksomhet eller inngår som en del av en fellesregistrering. Transaksjonskostnader er for eksempel juridisk bistand fra advokater, meglerhonorar og ligendene.

Det er enkelte unntak fra hovedregelen. Se nærmere omtale i Merverdiavgiftshåndboken punkt 8.1.4.6.

Kjøp av selskap og innfusjonering

I skatteklagenemndas avgjørelse i Skatteklagenemnda NS137/2019 vurderes fradragsrett for mva på transaksjonskostnader knyttet til oppkjøp med påfølgende innfusjonering.

Det som skiller dette tilfellet fra de tidligere aksjekjøpene som er vurdert, se Mva-håndboken punkt 8-1.4, er at transaskjonen ikke kan knyttes til noen ikke-avgiftspliktig aktivitet hos det oppkjøpende selskap. Ved innfusjonering av selskapet fjernes aksjonærelementet hos det oppkjøpende selskapet, og det er tvilsomt om kjøp av selskap kan anses som avgiftsunntatt omsetning på kjøpers hånd. Hos det oppkjøpende selskapet er det da vanskelig å påvise noen andre formål med oppkjøpet, enn de næringsmessige (avgiftspliktige) formål oppkjøpet måtte ha. Nemnda kom imidlertid til at heller ikke i innfusjonerings-tilfellene er det grunnlag for å innrømme fradrag for det oppkjøpende selskapet. Det sentrale for nemndas/sekretariatets begrunnelse synes å være uttalelsene i Skårer Syd om at et kjøp utgjør avgiftsunntatt omsetning: «Det vises særlig til Høyesteretts avgjørelse i HR-20 171 851-A (Skårer Syd Holding), hvor det i avsnitt 28 fremkommer at unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven § 3–6 bokstav e både omfatter kjøp og salg av aksjer.»

Salg av fast eiendom og eiendomsselskaper

Det klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser, herunder transaksjonskostnader, knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og eiendomsselskaper.

Helt unntaksvis kan det likevel være grunn til å se en unntatt transaksjon i sammenheng med de øvrige transaksjoner i den avgiftspliktige virksomhet, som i Elkjøpdommen der en unntatt transaksjon som ledd i en byttehandel ble ansett å være uten egenverdi, se nærmere Finansdepartementets brev 1. september 2015 punkt 3, FIN 010915.

Den aktuelle anskaffelsen må ha en tilstrekkelig relevant og nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten. Er tilknytningen kun av bedriftsøkonomisk art, se Bowlingdommen UTV 2008/1145, vil relevansekravet ikke være oppfylt og fradragsretten avskåret, se Telenordommen UTV 2015/1373 og SKD 201216.

I samme uttalelse trekker Skattedirektoratet tilbake tre uttalelser av 14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014, for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. I disse uttalelsene kom det fram at det kan foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom i de tilfeller der fast eiendom er blitt brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet, og senere solgt i sammenheng med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten. Skattedirektoratet har dermed fastslått at det som hovedregel ikke lenger gis merverdiavgiftsfradrag for kostnader knyttet til salg av slik fast eiendom. 28. mai 2019 konkluderte Oslo tingrett på samme måte i en sak Finansdepartementet hadde anlagt mot Skatteklagenemnda som hadde begrunnet de aktuelle vedtakene med at alle byggene hadde vært benyttet som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet. Finansdepartementet mente at transaksjonskostnadene knyttet seg til salg av fast eiendom, som er unntatt mv, og ikke til den avgiftspliktige virksomheten. Tingretten mente at forvaltningspraksis som rettskilde ikke avklarte spørsmålet, fordi den ikke hadde vært så festnet og ensartet at det var grunn til å legge vekt på den, og kom til at salgskostnadene var vesentlig mer relevant for det enkeltstående eiendomssalg enn til den avgiftspliktige virksomheten.

Kjøp av eiendomsselskap

I følge merverdiavgiftshåndboken kan det ved kjøp av aksjer etter en konkret vurdering foreligge fradrag for inngående mva på kostnader som gjelder kjøp av aksjer. "For eksempel hvis det er på det rene at ervervet av aksjene i en konkurrerende virksomhet ble foretatt for å utvide egen avgiftspliktig virksomhet, og ikke skjedde som ledd i en finansiell investering, og tilknytningsvilkåret i merverdiavgiftsloven § 8-1 er oppfylt. At investeringene skyldes bedriftsøkonomiske motiver som for eksempel felles innkjøp og andre ulike synergieffekter og skalafordeler er i seg selv ikke tilstrekkelig."

I en dom i Borgarting Lagmansrett 23. januar 2017 ble det gitt mva-fradrag på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap. Kostnadene det ble gitt fradrag for var kostnader til rådgivere og advokater i forbindelse med oppkjøpet. Se UTV 2017/286. Dommen ble anket og Høyesterett konkluderte 29. september 2017 med at rådgivningen var knyttet til aksjeervervet, altså ikke-avgiftspliktig virksomhet, og at det derfor ikke er fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnadene. Se UTV 2017/1691.

Se nærmere i Merverdiavgiftshåndboken § 8-1.

Stikkord: aksje, honorar, kjøp, rådgivning, salg, kommandittselskap, honnorar, erverv, omsetning, moms, mva, kostand, omkostning

Skatt