Regnskap

Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak, samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer. Kostnadene har enten en direkte eller indirekte sammenheng med transaksjonen.

De generelle prinsippene for fradragsføring/aktivering gjelder for transaksjonskostnader, som for andre kostnader. Kostnader som har tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller de ervervede formuesobjektene. Kostnader som har sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten kan kostnadsføres direkte.

Transaksjonskostnader er de kostnader som er direkte knyttet til et oppkjøp/kjøp av aksjer, og som ikke er emisjonsutgifter, for eksempel honorar til rådgivere i forbindelse med oppkjøpet. For eksempel skal honorar til rådgiver for å lete frem oppkjøpskandidater vanligvis ikke aktiveres, men kostnader til rådgiver for bistand ved verdsettelser og due diligence av oppkjøpskandidat ofte skal aktiveres. Tilsvarende skal alle utgifter kostnadsføres når det ikke er sannsynlig at det blir et kjøp Emisjonskostnader, derimot, anses som en finansiseringskostnad og skal føres til fradrag i egenkapitalen. Se nærmere omtale i NRS 17.6.1.3. NRS 9.5.3.1 angir nærmere hva som kan anses som emisjonsutgifter.

Normalt er det eksterne utgifter som balanseføres. Grunnen er enten at interne utgifter ofte er dårlig dokumentert og derfor er vanskelig å henføre direkte til oppkjøpet, eller at de interne utgiftene har karakter av generelle administrasjonsutgifter, som aldri kan balanseføres. Ordlyden i NRS 17.6.1.3 ble endret i 2005. I høringsnotatet angis at "I punkt 26 endres begrepet ”eksterne” oppkjøpsutgifter til ”direkte” oppkjøpsutgifter for utgifter som kan medtas i anskaffelseskost. Endringen antas å få liten betydning i praksis, men er en tilpasning til IFRS 3. Utgifter knyttet til emisjon for å finansiere oppkjøpet beskrives begrunnes nå ikke lenger kun ut fra aksjelovens krav idet dette representerer den regnskapsfaglige løsningen under IFRS 3." Se nærmere omtale av IFRS sin behandling av transaksjonskostnader i IFRS i Norge - kapittel 22.5.1 som omhandler måling ved førstegangsinnregning av finansielle instrumenter, derunder aksjer og andeler.

Kostnader som skal aktiveres føres på samme konto som den aktuelle aksjeposten eller eiendelen. Kostnader som skal resultatføres direkte bokføres på en aktuell konto i 67-serien "Fremmede tjenester".

Stikkord: advokathonorar, emisjonskostnader, fusjonskostnader, kapitalnedsettelse, regnskapshonorar, revisorhonorar, honnorar, kapitalforhøyelse, aksjekapitalforhøyelse, kostand, omkostning, kapitalnedsetting, aksjekapitalnedsettelse, kommandittselskap

Merverdiavgift

Skatt