PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskap

  Transaksjonskostnader

  Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak, samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer. Kostnadene har enten en direkte eller indirekte sammenheng med transaksjonen.

  De generelle prinsippene for fradragsføring/aktivering gjelder for transaksjonskostnader, som for andre kostnader. Kostnader som har tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller de ervervede formuesobjektene. Kostnader som har sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten kan kostnadsføres direkte.

  Transaksjonskostnader er de kostnader som er direkte knyttet til et oppkjøp/kjøp av aksjer, og som ikke er emisjonsutgifter, for eksempel honorar til rådgivere i forbindelse med oppkjøpet. For eksempel skal honorar til rådgiver for å lete frem oppkjøpskandidater vanligvis ikke aktiveres, men kostnader til rådgiver for bistand ved verdsettelser og due diligence av oppkjøpskandidat ofte skal aktiveres. Emisjonskostnader, derimot, anses som en finansiseringskostnad og skal føres til fradrag i egenkapitalen. Se nærmere omtale i NRS 17.6.1.3. NRS 9.5.3.1 angir nærmere hva som kan anses som emisjonsutgifter.

  Kostnader som skal aktiveres føres på samme konto som den aktuelle aksjeposten eller eiendelen. Kostnader som skal resultatføres direkte bokføres på en aktuell konto i 67-serien "Fremmede tjenester".

  Stikkord:

  • advokathonorar,
  • emisjonskostnader,
  • fusjonskostnader,
  • kapitalnedsettelse,
  • omkostninger emisjon,
  • regnskapshonorar,
  • revisorhonorar,
  • transaksjonskostnader,
  • kostnad,
  • honnorar,
  • Kostand,
  • kapitalforhøyelse,
  • ks,
  • emisjon,
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan