Tvangsmulkt ved forsinket levering

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Satser

Tvangsmulkt

Beskrivelse

Skatteforvaltningsloven § 14-1, trådte i kraft 1. januar 2017, og innførte tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten eller ved åpenbare feil i opplysninger som er gitt. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt til den som ikke retter seg etter et bokføringspålegg videreføres.

Etter skatteforvaltningsloven har skattemyndighetene adgang til å ilegge tre administrative reaksjoner:

 • tvangsmulkt,
 • tilleggskatt og
 • overtredelsesgebyr.

Formålet med reaksjonene er å motivere til at korrekte opplysninger gis til rett tid slik at skatten blir riktig fastsatt. Reglene om administrative reaksjoner er nå felles for alle skatteartene, og følger av skatteforvaltningsloven kapittel 14.

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister, eller dersom det er åpenbare feil ved de opplysningen som gis. Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at opplysningene blir levert til rett tid. Tvangsmulkten øker med et fast beløp for hver kalenderdag leveringen uteblir, noe som kan medføre en langt sterkere reaksjon enn tidligere på forsinket levering (forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift).

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende levering. Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Tvangsmulkten ilegges ved et betinget vedtak. Dette betyr at det sendes ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe, og den vil løpe til

 • opplysningene gis
 • eller skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn
 • eller maksimal beløpsgrense er nådd

Ilagt tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering (samme forhold).

Størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret, og fastsettes i samsvar med skatteforvaltningsloven § 14-1 og skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 slik:

 • For manglende levering av tredjepartsopplysninger etter skatteforvaltningsloven kapittel 7, f.eks. aksjonærregisteroppgaven, - 1 rettsgebyr pr. dag, maksgrense 50 rettsgebyr
 • For manglende levering av skattemeldinger etter skatteforvaltningsloven kapittel 8, f.eks. skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, mva-meldingen – 1/2 rettsgebyr pr. dag, maksgrense 50 rettsgebyr
 • For bokføringspålegg – 1 rettsgebyr pr dag, maksgrense 1 mill NOK
 • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag, jf. a-opplysningsforskriften § 4-2 første ledd. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode, jf. a-opplysningsloven § 10 første ledd. Maksbeløpet er 1 172 000 kroner per periode (2020).
 • I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, se skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 (3)

Skattemeldinger omfatter inntekt og formue, merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk.

Tredjepartsopplysninger omfatter nesten all annen innrapportering, for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter.

Skatteetaten har laget egne retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Skatt

Tvangsmulkten er skattemessig fradragsberettiget på samme måte som, bøter, gebyrer mv. av ikke overveiende straffelignende karakter. Se Skatte-ABC.

Stikkord: tvangsmult, konvensjonalbot