Trekkpliktig godtgjørelse

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Skatt

Uniformsgodtgjørelse og annen godtgjørelse til dekning av kostnader til anskaffelse av arbeidstøy behandles etter "nettometoden" i den utstrekning anskaffelseskostnadene er fradragsberettiget. Dvs. at et eventuelt overskudd vil være skattepliktig, jf. sktl. § 5-11 (2).

For mer om godtgjørelse til anskaffelse av arbeidstøy, se Skatte-ABC.

Fradragsrett for arbeidstaker

Fradrag for kostnader til anskaffelse av arbeidstøy til egen bruk gis for tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket.
Dette omfatter:

  • uniform
  • verne- og vareklær
  • annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket og som er lite egnet til privat bruk, for eksempel for musikere.

For mer om fradragsretten, se Skatte-ABC.

Fradragsrett for arbeidsgiver

Arbeidsgivere har krav på fradrag for kostnader til klær som gis til eller brukes av ansatte.

Lønn

Selv om godtgjørelsen til arbeidstøy ikke gir et skattepliktig overskudd, skal det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Det er kun tariffestet godtgjørelse som kan være unntatt fra trekk- og avgiftsplikt.

A-meldingen

Utbetaler arbeidsgiveren godtgjørelse til annen type tøy enn det som er omfattes av fradragsretten, se over, skal godtgjørelsen innrapporteres som dekning av privat utgift.

A-meldingen
Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, arbeidstøygodtgjørelse, jobbklær, klesgodtgjørelse, uniform, yrkesklær, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, uniformsgodtgjørelse, kmva

Trekkfri godtgjørelse (tariffestet)