Styrehonorar norsk statsborger

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

Styrehonorar i boligsameier

Lønn
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Utbetalinger av styrehonorar i boligsameier er som lønn å regne og skal innrapporteres på a-meldingen, se skatteforvaltningsloven § 10-2.

I Finansdepartementets tolkningsuttalelse om skatteplikt på godtgjørelse for arbeid i boligsameier, UTV 2007/1576, konkluderer departementet at utbetalinger til styremedlemmer o.l. må anses for å komme fra boligsameiet, og ikke fra den enkelte sameier. Det betyr at dersom utbetalingen fra sameie til et styremedlem samlet sett i løpet av året er under kr 1000 vil dette være skattefritt for mottaker, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1.

Historikk:
Med tolkningsuttalelsen fra Finansdepartementet, UTV 2007/1576, konstateres det at Skattedirektoratets uttalelse fra 12. mars 2007, BFU 19/07, om skatteplikt på godtgjørelse for arbeid i boligsameier, ikke gir uttrykk for gjeldende rett. I uttalelsen fra Skattedirektoratet la nemlig direktoratet til grunn at utbetalingen ville anses å komme fra den enkelte sameier og ikke fra sameiet som sådan, og at godtgjørelse for styreverv i boligsameier dermed ville være skattefritt og fritatt for lønnsinnberetning så lenge beløpet ikke oversteg kr 1000 for hver sameier.

A-melding
Stikkord: boligbyggelag, boligsameie, borettslag, styregodtgjørelse, styrelederhonorar, bustadbyggjelag, sameige, burettslag, styrehonorar, styreformann, honnorar, styregodtgjørelse