Styrehonorar norsk statsborger

Lønn
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Lønn

Godtgjørelser som utbetales til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende er lønnsinntekt, se sktl. § 5-10 b. Dette gjelder selv om tjenesten er utført som et ledd i selvstendig næringsvirksomhet, og det er uten betydning om vervet er for offentlig eller privat virksomhet. Eksempler på offentlige verv er medlemmer av kommunestyre, departementale komiteer, stiftelser, byggekomiteer mm.

Godtgjørelsen kan utbetales uten å foreta forskuddstrekk dersom det er gitt dispensasjon av Skattedirektoratet, se sktbf. § 5-6-40. Det skal allikevel alltid beregnes arbeidsgiveravgift på styrehonoraret, og beløpet skal innrapporteres og beskattes som lønnsinntekt, se SKD 9/96.

I de tilfeller der styrehonoraret er under grensen for opplysningsplikten, er beløpet verken skattepliktig eller trekkpliktig, men skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1, skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i, ftrl. § 23-2 første ledd siste punktum og Skatte-ABC.

Styrehonorar skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

A-melding

Unntak

I de tilfeller der godtgjørelsen utbetales direkte til et styremedlems arbeidsgiver, kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift unnlates dersom arbeidsgiveren ellers foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn som utbetales til den ansatte.

Et eksempel kan være et upersonlig styreverv der styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiver for å ivareta dennes interesser uten at det utbetales noen form for godtgjørelse til styremedlemmet.

Stikkord: borettslag, styregodtgjørelse, styrehonorar, styrehonorar boligselskap, styrelederhonorar, burettslag, styrehonorar, styregodtgjørelse, foretak, styreformann, honnorar

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

Styrehonorar i boligsameier