Styrehonorar norsk statsborger

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Lønn
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Styrehonorar utbetalt fra selskap hjemmehørende i Norge til personer som er skattemessig bosatt i utlandet er skattepliktig til Norge for mottaker. Dette gjelder uavhengig av i hvilket land styremøtet avholdes.

De fleste skatteavtalene Norge har inngått har en bestemmelse (vanligvis i artikkel 16) om at styregodtgjørelse og annet lignende vederlag som en person bosatt i én stat, får i egenskap av medlem av styret eller lignende organ i et selskap hjemmehørende i en annen stat, kan skattlegges i den stat selskapet er hjemmehørende.

Unntak for beregning av arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver kan unnlate å beregne arbeidsgiveravgift av styrehonoraret dersom:

  • styremedlemmet er utenlandsk statsborger som ikke er medlem i folketrygden i Norge og styrearbeidet er utført i utlandet, se ftrl. § 23-2 (9) eller
  • det fremlegges en skriftlig bekreftelse (skjema A1) fra norsk eller et annet lands trygdemyndighet om at styremedlemmet er omfattet av trygdeordningen i bostedslandet

Se Skatte-ABC.

A-melding
Stikkord: borettslag, styregodtgjørelse, styrehonorar, styrelederhonorar, utlending, burettslag, styrehonorar, styregodtgjørelse, styreformann, honnorar

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

Styrehonorar i boligsameier