Styrehonorar norsk statsborger

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

Lønn
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Generelt

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner kan være:

  • idrettslag
  • kor
  • korps
  • kultur- og miljøvernforeninger
  • humanitære og religiøse organisasjoner

Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner er ikke veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner. Eksempler på slike organisasjoner:

  • fagforeninger
  • politiske og vitenskapelige organisasjoner
  • studentorganisasjoner

Skattekontoret avgjøre i tvilstilfeller om en organisasjon eller institusjonen er veldedig eller allmennyttig.

Lønn

Som hovedregel er styrehonorar i veldedige eller allmennyttige organisasjoner og institusjoner som lønn å regne, og skal derfor behandles på lik linje som en lønnsutbetaling og innrapporteres på a-meldingen. Som lønnsutgifter regnes også fri kost og losji, utbetalte feriepenger og andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på utgiftsgodtgjørelser (trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser). Tilskudd til kollektive pensjonsordninger unntas ikke fra avgiftsplikten, da disse ikke behandles som lønn. De avgiftspliktige tilskuddene til kollektive pensjonsordninger inngår derfor ikke i beløpsgrensene. Utbetalinger til næringsdrivende inngår ikke i beløpsgrensene.

Det er imidlertid særregler som gjelder for veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner når det gjelder plikt til å levere lønnsoppgave, beregne arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk.

A-melding

Lønnsoppgave

Dersom samlet utbetaling til en person, inkludert styrehonorar, ikke overstiger satsene fastsatt i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (3), se Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere, er utbetalingene ikke opplysningspliktige. Overstiger utbetalingene grensen, skal hele beløpet innrapporteres på a-meldingen.

I følge skatteloven § 5-15 (1), er lønn under grensen for opplysningsplikt skattefri arbeidsinntekt og det følger da av sktbf. § 5-4-3 (2) at skattefrie institusjoner ikke trenger å foreta forskuddstrekk i slike lønnsutbetalinger.

For utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med styrearbeid for veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner, se Ideelle organisasjoner og foreninger.

Arbeidsgiveravgift

Organisasjonen er i visse tilfeller fritatt for å beregne arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalingene, se ftrl. § 23-2 åttende ledd.

For vilkårene for fritaket, se Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner.

Dersom organisasjonen i tillegg driver skattepliktig næringsvirksomhet, se kravene i sktl. § 2-32 (2), vil kun lønnsutbetalingene som tilfaller den veldedige og allmennyttige delen gå inn i grunnlaget for beregningen av et eventuelt avgiftsfritak.

I de tilfeller der totale lønnsutbetalinger som knytter seg til den veldedige delen av virksomheter er under beløpsgrensen, men utbetalt styrehonorar og eventuelle andre lønnsutbetalinger i inntektsåret overstiger grensen for samlet lønnsutbetaling til den enkelte, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet inklusiv styrehonoraret for denne.

I de tilfeller der totale lønnsutbetalinger som knytter seg til den veldedige delen av virksomheter er over beløpsgrensen, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger inklusiv styrehonorar. Dette gjelder uansett beløpets størrelse for hver enkelt person og uansett om utbetalingene er under den skattefrie beløpsgrensen. Ved beregning av de totale lønnsutbetalingene, skal både lønn over og under grensen for samlet lønnsutbetaling til den enkelte medregnes, samt utbetalinger som for mottaker er skattefri lønnsinntekt iht. beløpsgrensen, se Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

Det er en forutsetning for arbeidsgiveravgiftsfritaket at det registreres underenhet i de tilfellene registreringsenheten har ansatte uten at det drives næringsvirksomhet.

Forskuddstrekk

Det følger av sktl. § 5-15 (1) bokstav i at lønn under grensen for innrapporteringsplikt regnes som skattefri arbeidsinntekt. De skattefrie institusjonene mv. er fritatt fra plikten til å beregne forskuddstrekk i slike lønnsutbetalinger, jf. skattebetalingsforskriften § 5-4-3 (2).

Stikkord: styregodtgjørelse, styrehonorar, styrelederhonorar, styrehonorar, styregodtgjørelse, styreformann, honnorar, nye

Styrehonorar i boligsameier